Rådmannens forslag om én ungdomsskole har skapt reaksjoner. Og i formannskapsmøtet, tirsdag, brukte de fleste politikerne litt tid på å føle seg fram i budsjettdebatten, og da spesielt spørsmålene rundt skole.

Marit Nauste (uavhengig) var unntaket i den innledende runden rundt bordet. Hun tok til ordet for at budsjettarbeidet er omfattende.

- Derfor kommer den evinnelige skoledebatten

- Det er utrolig lite rom for endringer av budsjettforslaget, i det hele tatt. Og det er utrolig mange poster. Det jeg ser vi trenger er større effektivitet og bedre utnyttelse av hver krone. Og så må vi ha penger på bok, konkluderte hun før hun tok et soleklart standpunkt i debatten om skolestruktur.

- Den evinnelige skoledebatten kommer hvert år, fordi vi ikke greier å ta upopulære avgjørelser når det røyner på. Jeg var uenig i å utsette nedleggelsen av Vågstranda skole, og angrer på at jeg ikke var tydeligere på det. Derfor vil jeg være tydelig nå på at jeg mener vi bør ha én ungdomsskole i Rauma. Nå er det seigpining av skoledebatten, rett og slett. Vi greier ikke ta inn over oss at barnetallet går ned. Og det er uverdig for ungene at det er økonomien som er i fokus, og ikke faglighet og valgmuligheter.

Magnhild Vik startet møtet med å si at hun og Senterpartiet tenker på å beholde skolestruktur, oppgradering av Måndalen skole, og å legge inn Måndalen barnehage. Per Vidar Kjølmoen (Ap) fulgte opp med å si at det er krevende å finne poster å prioritere på, bortsette fra disposisjonsfondet.

Felles endringsforslag

- Vi må få til et økonomisk bærekraftig budsjett, samtidig som vil viser at vi vil satse på bygdene, sa Kjølmoen som etter flere gruppemøter ble enige med Senterpartiet og SV blant annet om å beholde ungdomsskolene på Åfarnes og i Måndalen i planperioden. De foreslo også at det bygges ungdomsskole kostnadsberegnet til 40 mill ioner kroner i Måndalen med byggestart i 2019, i samband med rehabilitering/nybygging av barneskole og barnehage. Og oppstartsmidler til rehabilitering/nybygg Leiktun barnehage er lagt inn i 2021. Hovedinndekningen av disse utgiftene foreslo de skulle gjøres ved å ta ned avsetning til disposisjonsfondet, og ved økt eiendomsskatt. Hele forslaget falt med fire stemmer.

Vil ha brukerundersøkelse

Ordfører, Lars Olav Hustad, mener de ikke har god nok informasjon til å gjøre skole-vedtak.

- Vi må få avklart om innfjordsforeldre vil sende elevene til Åndalsnes eller til Måndalen, før vi avgjør hvor mange millioner vi bruker i Måndalen. I dag er det åtte elever av noen av 40-50 elever som går på skole på Åndalsnes , og det er et stort antall. Jeg tror også at avstand til skolen har mindre betydning nå enn før. Bevegelsesmønsteret er noe helt annet enn vi hadde for noen år siden, sa han og foreslo sammen med Venstre, Frp, Uavhengig og Krf, denne merknaden til ungdomstrinnet:

"H, V, Frp Krf og U tar ikke stilling til hvordan u-trinnene ved Åfarnes og Måndalen skal organiseres i økonomiplanperioden. Partiene ønsker å frambringe et bedre beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse fattes.  Hvilke konsekvenser får den nettopp vedtatte lærernormen for det økonomiske grunnlaget?. I tillegg ønsker vi å gjennomføre en brukerundersøkelse blant elever og foreldre til alle som går/har gått/skal gå ved de aktuelle skolene. Undersøkelsen skal gjennomføres av et ekstern byrå, og framlegges for kommunestyret senest juni 2018.

Disse partiene vil også framheve nødvendigheten og viktigheten av å få bygget ny barnehage i Måndalen og ny/renovering av barneskole i samme bygd så raskt som mulig."

Forslaget ble vedtatt med fem stemmer.

- Kraftig signal

- Det er et kraftig signal om man ikke vil legge pengene inn i økonomiplanen. Det er så nært et nedleggingsforslag, som mulig, kommenterte Kjølmoen.

Ordføreren var raskt ute med å svare:

- Det vil jeg på det sterkeste avvise. Vi tar ikke stilling til bygging av skole i det hele tatt, for å ta stilling til det må vi blant annet få svar på konsekvenser av normvedtaket fra Stortinget i forrige uke, og spørreundersøkelsen.

Budsjett og økonomiplan skal vedtas av kommunestyret 14. desember.