Hjelvik Matfisk AS søkte allerede for over et år siden om konsesjon for oppdrett av laks på land.

I den forbindelse har de søkt om dispensasjon fra kommunens arealplan. Fylkesmannen fraråder sterkt at det blir gitt en slik dispensasjon:

"Etter ei samla vurdering vil vi rå sterkt ifrå ein dispensasjon som omsøkt og vil vurdere å klage på eit positivt vedtak av omsyn til landbruksinteresser. Om ein ikkje gjer nærare avklaring, vil vi vurdere å påklage eit positivt vedtak også av omsyn til støy og samfunnstryggleik."

Dette er saken

Dette er tredje gangen saken er ute på høring. To ganger har kommunen sagt "ja" til Hjelvik Matfisk, og to ganger har fylkesmannen sagt nei.

Tiltaket var først ute på høring i juli 2017. Den gangen ble tiltaket feilaktig vurdert til å være i samsvar med kommunedelplanen. Etter dette gjorde kommunen et vedtak om å gi tillatelse til anlegget, noe fylkesmannen påklaget og kommunen måtte oppheve.

Ny søknad ble sendt inn, og denne var ute på høring i november 2017. Denne gangen ble tiltaket vurdert til å ligge i et LNF-område der "spredt bustad-, nærings- og fritidsbebyggelse kan tillates dersom statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter ikkje har avgjørende innvendinger"

"LNF-område" er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder.

Kommunen sa igjen "ja", men vedtaket ble påklaget. Fylkesmannen er enig med klagerne i at tiltaket er i strid med planen.

Fylkesmannen forklarer at det i planen ikke er presisert hva slags bebyggelse man kan tillate, og at det heller ikke er angitt noe om omfang eller lokalisering av bebyggelse innenfor disse områdene. Planen oppfyller dermed ikke kravene.

- Kommuneplanen gir ingen direkte adgang til bygging i disse områdene, og tiltaket vil kreve dispensasjon fra LNF-formålet.

- Burde vært avklart tidligere

Fylkesmannen skriver videre at både de og kommunen burde ha avklart arealformålet tidligere i prosessen.

- Vi er lei for de ulempene det påfører saksgangen. Når søknaden nå på nytt er sendt til oss på høring, er det første gang vi gjør en reell vurdering av dispensasjon fra LNF-formålet.

De legger til at planen for området er gammel og har uklare avgrensinger.

- Vi vil derfor oppfordre kommunen til å rullere denne.

Landbruksinteresser, støy og samfunnstrygghet

De påpeker tre grunner til at de mener Hjelvik Matfisk ikke bør få dispensasjon. En av grunnene er landbruksinteresser og jordvern.

- Området tiltaket er tenkt lokalisert ligger i sin helhet på ei fulldyrket mark på ca. 15 dekar i aktiv drift, skriver fylkesmannen, som videre peker på at dette er god matjord.

Fylkesmannen er også redd for at en dispensasjon vil skape presedens.

- Møre og Romsdal er det fylket i Norge som bygger ned mest matjord, og ligger langt over det ein skal kunne forvente for vårt fylke. Dette krever at kommuner, sektormyndigheter og næringsaktører prioriterer jordvernet enda sterkere enn tidligere, skriver fylkesmannen.

Fylkesmannen mener også at det ikke er dokumentert godt nok at anlegget ikke vil gi støy over grenseverdiene, og de mener også at det ikke er dokumentert godt nok at området er trygt for flom, erosjon og ustabil grunn..

Skal behandles i kommunestyret

Saken kommer opp til behandling i kommunestyret i høst. Der skal politikerne avgjøre om det skal gis dispensasjon.