Skrevet av fylkesstyret Møre og Romsdal INP

Møre og Romsdal har et etterslep på vedlikehold som er hinsides, vi snakker om rundt 17 milliarder kroner. Hvordan er det blitt slik?

Er det slik at vi skal skylde utelukkende på regjeringen og manglende overføringer?

Hvordan har vi kommet dit?

Har nye prosjekt vært så oppslukende at man ikke har evnet å se forfallet? Har kranglingen og arbeidet med kryssing av Romsdalsfjorden tatt så mye tid og penger at man har latt forfallet råde?

Hvordan skal vi evne å ta igjen etterslepet på vedlikehold?

Det viktigste for Møre og Romsdal INP er at vi får startet arbeidet med å ivareta hverdagsveiene våre. Det er disse veiene som skaper utfordringene det er disse veiene som skaper frustrasjon og misnøye.

Vi må lage en ny konsekvensutredning (KVU) for kryssing av Romsdalsfjorden, slik at vi får en helhetlig plan for E39 gjennom fylket. Ikke stykkevis og delt slik det oppleves i dag. Etter sigende er det brukt 800 millioner kroner i dette arbeidet. Men når dette arbeidet ikke er godt nok utført, mener Møre og Romsdal INP at det er riktig å gjennomføre en ny KVU. Kanskje la SVV region vest gjøre det.

Vi skal sammen med kommunene definere trafikale utfordringer slik at man i felleskap kan finne gode løsninger til beste for trafikantene.

Gjennom å flytte arbeidet med eksportveien over på Statens Vegvesen (SVV) mener vi at vi kan få en mer politisk styrt prosess med oppstart av fylkes viktigste vei, og Møre og Romsdal INP vil jobbe med dette.

Fremkommelighet er viktig for næringslivet, de trenger å få varer ut.

Fremkommelighet er viktig for befolkningen, i forhold til fremkommelighet til jobb, skoler, barnehage for å nevne noe.

Fremkommelighet er særdeles viktig i beredskaps øyemed, vi tenker her på politi, ambulanse og brannvesen.

Vi vil styrke fergetilbudet på de strekninger der det ikke finnes alternativ. Vi kan ikke ha det slik at det er fergerutene som bestemmer når man skal hjem. Det må være tilbud også etter midnatt. Møre og Romsdal INP mener at dette er viktigere faktorer enn å skaffe fergefrie forbindelser. Vi må i stedet sikre de fergestrekningene vi har, og styrke tilbudet på de strekningene det er nødvendig.

Møre og Romsdal INP erfarer at det i statlige overføringer til vedlikehold av fylkesveier er en stillstand samtidig som vi ser en jevn økning av vedlikeholdsbudsjettet på riksveier. Siste budsjett er på 9,3 milliarder.

Vi må evne å se vegnettet som helhet og Møre og Romsdal INP vil jobbe for at mer av de samferdselsmidlene blir kanalisert til å vedlikeholde fylkesveier.

Det er viktig at vi evner å ta vare på det vi har før vi bygger mer. Derfor vil Møre og Romsdal INP jobbe for at vi får en markant økning av tildelingene, jobbe for å få redusert administrative utgifter. Det er et stort etterslep å gå løs på, men Møre og Romsdal INP vil snu de stenene det er nødvendig for å skaffe midler. Vi skal i løpet av valgperioden tilstrebe å redusere etterslepet så mye vi kan. Slik at vi kan få hverdagsveier som vi kan leve med.

Dette er noen av de forhold Møre og Romsdal INP vil jobbe med innen samferdsel om du bare gir oss tillit den 11. september.