I ei pressemelding i slutten av juli, ba Senterpartiets Jenny Klinge, om at regjeringa tar grep når det gjelder Veslemannen. Hun mener situasjonen er uholdbar for gardbrukerne og viser til at beboerne under Mannen flere ganger har blitt evakuert fra heimene sine

– At gardeierne sjøl sitter igjen med regninga når myndighetene evakuerer dem fra gard og grunn, er ikke holdbart, sa hun da og varslet at hun ville sende skriftlige spørsmål til statsråden og spørre om han er enig i at noe bør gjøres.

– Ikke aktuelt

Nå har hun fått svar. Spørsmålet hun stilte var dette: Vil statsråden sørge for at garden Lyngheim – og eventuelt andre garder og husstander i liknende situasjoner – får midler til permanent flytting? Spørsmålet var rettet til kommunal- og moderniseringsministeren, men er overført til og besvart av olje- og energiminister, Terje Søviknes (Frp). Han uttrykker i sitt svar stor forståelse for at beboerne på garden Lyngheim opplever situasjonen som vanskelig, og at gjentatte evakueringer er krevende. Han mener likevel at overvåking og varsling normalt vil være den mest rasjonelle løsningen når det på store skredfarlige fjellparti ikke er mulig med sikringstiltak. Med det som bakgrunn ser han det ikke som aktuelt at staten nå skal bidra med midler til flytting av garden.

Vil vurdere å endre regelverket

Klinge begrunner spørsmålet blant annet med at garden ikke kan få utvidet driften på grunn av skredfaren. Til det svarer Søviknes at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt innspill på at det er ønskelig med endring av regelverket slik at skredutsatte eiendommer likevel, under visse vilkår, kan utvides og endres. «Dette vil bli vurdert nærmere», skriver han.

– Bra han åpner opp

Klinge skriver i en e-post til Åndalsnes Avis at det er bra at statsråden åpner for å vurdere utvidelse av garder der det er rasutsatt.

– For hvis det offentlige ikke vil bistå til flytting av garden, er det uhørt dersom de som eier ikke skal kunne bygge ut og utvide drifta. Det er likevel synd at statsråden ikke har ei anna holdning til nettopp dette med å kunne gi offentlig hjelp til flytting, sier hun.

Klinge sier dette gjelder svært få garder i landet, og hun mener det offentlige burde stille opp for de det gjelder. Hun sier det er viktig å sikre både gardsdrift og folk. Klinge mener det er god varsling og at folk er trygge, sånn sett.

– Likevel er det en ustabil og uakseptabel livssituasjon for familier som må evakueres med kortere eller lengre opphold, sier hun til slutt.

Flere spørsmål og svar

Klinge stilte også et spørsmål til næringsministeren. Det ble besvart av justisminister Per-Willy Amundsen. Spørsmålet var om statsråden er enig i at lovverket må endres slik at de som evakueres av det offentlige på grunn av ras, blir likestilt med dem som evakueres av blant annet flom. Hun spør også om statsråden vil gjøre andre tiltak for å bøte på det hun mener er urimelige kostnader som de som driver gard under Mannen må dekke sjøl.

Amundsen svarer at han ikke er kjent med ei offentlig ordning som dekker utgifter knytta til evakuering ved flom. Han nevner kort at den private naturskadeforsikringen finnes, og at Norge i tillegg har statlig ordning for erstatning ved naturskade.

– Disse ordningene er like for skred og flom, skriver han.