Rådmannen  sendte mandag ut en pressemelding etter at det ble kjent at Rauma kommune havner på ROBEK-lista. I pressemeldinga skiver han:

Han skriver at "alt tyder på at Rauma meldes inn i ROBEK i løpet av høsten. Bakgrunnen er at kommunen ikke har dekt inn de siste års underskudd på en korrekt måte. Reelt udekket underskudd er på 600.000 kroner.

Rauma  hadde 962 tusen i underskudd i 2013. Dette ble vedtatt inndekket i budsjett 2014 ved bruk av disposisjonsfondet. Når det igjen ble underskudd i 2014 så krever Fylkesmannen at inndekningen av 2013-underskuddet blir  «strøket»  etter de bestemte strykningsreglene som gjelder for kommunale regnskap. Konsekvensene av dette definerer ROBEK-reglene som brudd på planen om inndekning og Rauma registreres i ROBEK."

"Rauma hadde 962.000 i underskudd i 2013 og 2,4 mill. kroner i underskudd i 2014. Samlet akkumulert underskudd er da 3,4 mill. kroner. Samtidig har kommunen et disposisjonsfond på 2,8 mill. kroner slik at det reelt udekkede underskuddet er 600.000 kroner."

Vassli er klar på hvem som har ansvaret for situasjonen kommunen er havnet i:

"Det er mitt ansvar at vi nå meldes inn i ROBEK. Politikerne har hvert år vedtatt budsjetter i balanse, men vi har ikke klart å holde drifta helt innenfor rammene. Derfor har vi de to siste åra hatt noe underskudd hvert år. Dette kombinert med at vi ikke var klar over at inndekningen av 2013- underskuddet ikke var i tråd med strykningsreglene, har ført oss til ROBEK selv om beløpene isolert sett er små. Men det finnes ingen Lille-ROBEK og Store-ROBEK, dermed er vi inne."

Ifølge rådmannen viser siste regnskapsprognose for 2015 at det går mot et underskudd i verste fall på 8 millioner kroner inneværende år.

"Det vil i så fall bety at vi ikke får inndekket gamle underskudd, men heller akkumulerer ytterligere udekket underskudd som må tas inn i 2016 eller senere", skriver rådmannen i pressemeldinga.

Rådmannen skriver at han hadde møte med sine enhetsledere og tillitsvalgte før helga for å informere om situasjonen og særlig mobilisere til innsats i de enhetene som driver med for høyt kostnadsnivå i 2015.

"Alle enheter som ser ut til ikke å klare seg innenfor tildelte budsjettrammer for 2015 har fått beskjed om å iverksette alle nødvendige tiltak for å redusere sitt merforbruk. Dette utgjør sju enheter og de underlegges streng oppfølging framover. Aktuelle tiltak er ansettelsesstopp, oppsigelse av midlertidig ansatte, vikarstopp, innkjøpsstopp og gjennomgang av kostbare tiltak. Enheter som har kontroll på budsjettet får fortsette slik du har planlagt."

I pressemeldingen stilles det spørsmål om den økonomiske situasjonen er "en konsekvens av at Rauma har vært for offensiv med utviklingstiltak og investeringer". Svaret fra rådmannen er: "Dette handler om driftsbudsjettet vårt på 420 millioner kroner. 8 millioner kroner i merforbruk betyr 2 prosent justering av drifta. Vi bør heller vurdere å bruke mer av budsjettet til utviklingstiltak både av Raumasamfunnet og den kommunale organisasjonen enn mindre for å sikre bærekraft og omstilling."