– Kommunes eierstrategi for Rauma Energi ble sist vedtatt i 2013 og er i dag ubrukelig på mange måter, uttalte ordfører Yvonne Wold (SV), da kommunedirektørens innstilling i saken sto på dagsorden i ukas formannskapsmøte.

I et saksfremlegg og et vedlagt utkast til eierstyringsdokument for Rauma Energi, foreslår kommunedirektøren blant annet at det må på plass ei nye verdivurdering av selskapet samt at styret må tilføres mer kompetanse.

Formannskapet er enstemmige om at saken utsettes. Foto: Stig Bruksås

Mange punkt

Det nevnte utkastet er på seks sider og inneholder mange ulike punkter, og det var flere av disse punktene formannskapsmedlemmene ønsket endringer og tilføyinger på. Likevel var alle enige i hovedtrekkene, som omhandler ny prisvurdering, endringer i styret og en mer forutsigbar avkastning fra selskapet.

– Det har kanskje også vært for lite dialog mellom kommunen og selskapet når det gjelder både kraftomsetning, visjon, markedsverdi og antall årsverk, tilføyde Wold.

Ordføreren var den som også foreslo å utsette saken til eierstrategien var finpusset og at man kan gjenvelge det nåværende styret i forkant av neste generalforsamling.

– Jeg ønsker først en debatt om hva det nye eierstyringsdokumentet skal inneholde, sa Wold.

Dette forslaget var det bred enighet om. Formannskapet tok seg også god tid til debatten om dette etterpå.

Varaordfører Jan Peter Valde(Sp) mener utbyttet fra Rauma Energi ikke har vært i tråd med som har vært vedtatt. Foto: Stig Bruksås

Burde kommet for lenge siden

Under debatten ga også Øyvind Hovde(H) uttrykk for at et nytt eierstyringsdokument burde ha kommet på bordet for lenge siden.

– I dag sitter det faktisk tre medlemmene i styret som ikke lenger er medlemmer av kommunestyret, uttalte Hovde.

Hovde ga samtidig uttrykk for at det er viktig å ha politiske representanter i styret, samtidig som det også er behov for mer kompetanse, slik kommunedirektøren innstiller på.

– Det er også viktig med kontinuitet i dette styret, sa Hovde.

Hvor forutsigbart utbytte fra Rauma Energi bør være, og om det eventuelt bør settes et krav om et årlig minimumsbeløp, var også tema. Varaordfører Jan Peter Valde (Sp) mente også at størrelsen på utbyttet så langt ikke har vært i tråd med det som ble vedtatt i 2013.

– Her går det fram at 50 til 80 prosent av overskuddet kan tas ut som utbytte, sa Valde.

Valde minnet samtidig om at kravet om kompetanse også er med i dokumentet fra 2013.

Formannskapet ble til slutt enige om at 8 millioner kroner bør være et forventet minimumsbeløp i utbytte fra Rauma Energi.