Rådmann Toril Hovdenak foreslår for formannskapet tirsdag at det ikke skal legges opp til framtidig kommunal virksomhet i bygningen etter Rauma sjukeheim.

Rauma sjukeheim blir tatt ut av drift når pasienter og ansatte blir flyttet til Helsehuset, og hva kommunen skal gjøre med bygget har vært debattert flere ganger i politiske møter.

De alternativene rådmannen kan se for seg er:

  • En avdeling i bygget gjøres om til kommunal barnehage

  • Bygget blir stående tomt i kommunal eie som «arealreserve»

  • Bygget selges / avhendes

  • Bygget rives og arealet legges ut til boligtomter

Leiktun barnehage

Leiktun barnehage trenger oppgradering, og et forslag har vært å flytte barnehagen til sjukeheimen.

- Hvis en ser på arealbehovet til Leiktun i dag så ville de ha behov for areal tilsvarende en av de to eldste avdelingene i Rauma sjukeheim på ca 800 kvadratmeter. Dette er den plasseringa som samtidig gir best tilgang til uteareal. Denne løsninga var i 2015 anslått til å koste rundt 15 millioner kroner. Ved en slik utnyttelse av bygget så vil vi sitte igjen med 2.900 kvadratmeter uten annen virksomhet, skriver rådmannen i saksframlegget.

Da er det uansett rimeligere for kommunen å gå for den tomta Leiktun alt har:

- I samme utredning kom det fram at en utbygging og renovering av Leiktun barnehage på eksisterende tomt med kapasitet til 74 barn ville koste i underkant av sju millioner kroner.

Taket lekker

- Selv om det har vært gjennomført flere runder med oppgraderinger og ombygginger,  så har det ikke blitt gjort vesentlige oppgraderinger på den opprinnelige bygningskroppen. Dette har resultert i at det idag er en kontinuerlig prosess i gang for å holde taket tett. Dersom bygget skal være i kommunal eie så må en uansett påregne å bruke penger på å sikre bygget mot lekkasjer og frostskader i årene som kommer, skriver hun.

Hun mener at kommunen må regne med store kostnader til ombygging og renovering hvis de beholder bygget.

- På grunn av byggets store areal er det vanskelig å se for seg aktiviteter i bygget som har en effektiv arealutnyttelse. Driftskostnadene vil derfor bli store i forhold til et effektivt nybygg, mener hun.

- Kan være vanskelig å selge

Rådmannen nevner også at salg av et bygg som Rauma sjukeheim kan være vanskelig.

- Siste alternativ er å rive hele eller deler av bygget og legge ut boligtomter på området, skriver hun.

I kommunedelplanen som ble vedtatt i forrige kommunestyremøte ligger tomta inne med formål "bolig/tjenesteyting".

- Eiendommen kan derfor benyttes til et bredt utvalg av formål, mener rådmannen.

Hun ønsker at det skal gjøres en egen vurdering på hvordan kommunen skal avhende eiendommen. Formannskapet skal behandle saken tirsdag.