Torsdag kveld var rådhussalen åpen for folkemøte der Rauma kommunes økonomi sto i fokus. Ni innbyggere hadde møtt opp i tillegg til representanter for kommunen. De fleste var godt voksne mennesker mens ungdommen glimtet med sitt fravær. Møtet ble åpnet av ordfører Yvonne Wold (SV), som til tross for kommunens noe anstrengte økonomiske situasjon, forsøkte å fokusere på det som er positivt.

Svartmaling

– Vi har en million i gjeld, og selv om den lokale presse ofte prøver å svartmale situasjonen er det ikke så ille som det virker, uttalte Wold til de frammøtte da hun sto på talerstolen.

Wold fortsatte sitt innlegg med å påpeke at kommunen tross alt har innbetalt 32 millioner av gjelda i år, at driftsutgiftene per innbygger har gått ned siden 2020 mens driftsinntektene per innbygger har gått opp. Hun bemerket likevel at situasjonen er anstrengt og at det må gjøres mange tøffe prioriteringer i tiden framover.

– Jeg vet at mange blant annet er misfornøyde med at brua til Kammen ikke kommer opp med det første. Det er selvfølgelig målet, men hvordan skal vi finne midlene?

Blant de positive sidene trakk ordføreren fram resultatet fra kommunebarometeret, at kommunen har et bredt næringsliv, rike naturressurser, et kraftoverskudd og mye frivillighet.

– Så jeg er optimistisk, avsluttet hun.

Ni personer i tillegg til representanter for kommunen møtte opp på folkemøtet. Foto: Jarl G. Sandholm

Ingen reserver

Før det ble tid for spørsmål fra salen hadde også kommunedirektør Rune Fromreide Sommer et innlegg fra talerstolen. Det første han tok seg tid til var å korrigere ordføreren.

– Jeg må nok rette litt på det ordføreren sa, vi har ikke bare en million i gjeld, det er faktisk en milliard, understreket kommunedirektøren.

Sommer kunne videre informere om at størrelsen på gjelda er over landsgjennomsnittet, at driftssituasjonen er anstrengt og at kommunen ikke eier noen økonomiske reserver.

– Behovet for årsverk innen pleie- og omsorg vil øke, prognosene viser at det vil bli flere barnehagebarn og de største investeringene for kommunen framover vil være innenfor vann og avløp og omsorgsboliger, opplyste Sommer.

Torbjørn Bruaset (i midten) og Reidar Brude (t.h.) var blant de ivrigste spørsmålsstillerne. Til venstre ser vi varaordfører Jan Peter Valde (Sp). Foto: Jarl G. Sandholm

Eldreomsorg og rassikring

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen var Torbjørn Bruaset og Reidar Brude blant de ivrigste spørsmålsstillerne.

Kommunedirektøren og ordføreren måtte blant annet redegjøre for utgiftene knyttet til rassikringen på Skjelbostad og hvor mye dette kom til å koste kommunen.

– Vi forholder oss til dem som kan dette og det er NVE, svarte Sommer.

Han kunne samtidig opplyse at NVE dekker 80 prosent av kostnadene til rassikringsarbeidet og at dette kom til å belage seg på omlag 3,2 millioner kroner.

Innføringen av helseplattformen og kostnadene til dette var også et av spørsmålene fra Bruaset.

– Vi har ikke de eksakte tallene enda, svarte Sommer.

Ordføreren kunne samtidig fortelle at innføringen antakeligvis hadde vært noe underfinansiert.

– Men vi kan raskt høste gevinst av dette, forsikret Wold.

Helsehuset

Det kom også spørsmål fra Brude og Bruaset som knyttet seg til helsehuset. Spørsmålene handlet blant annet om hvor lenge pasienter som hadde vært innlagt på sykehus måtte vente før de fikk plass på sykehuset og hvor lenge den mye omtalte tomme etasjen skulle stå tom før den ble tatt i bruk. Det ble også stilt spørsmål om det er ansettelsesstopp i kommunen.

– Det er ikke ansettelsesstopp, er det behov for rekruttering så må vi ansette, svarte Sommer.

Kommunedirektøren kunne også bekrefte at Rauma kommune får dagbøter hvis det ikke rekvireres plass til utskrevne pasienter og at kommunen ligger godt an på denne statistikken.

– Vi vurderer også kontinuerlig behovet for å øke kapasiteten på helsehuset, sa Sommer.