Nyheten om at Green Cargo vurderer å legge ned godstransporten er dramatisk. Ikke bare er det trist for Rauma, for regionen og for fylket; men også for regjeringa bør manglende lønnsomhet gjøre at den nå seriøst må vurdere statlige subsidier av godsruta til Åndalsnes. For det er rammebetingelsene det er noe galt med.

Om Rauma og Møre og Romsdal har naturen med seg på et område som reiseliv, er den mot oss når det gjelder jernbane. Green Cargo som kjører godstoget opplever med ujevne mellomrom at Raumabanen må stenge. Er det ikke Mannen som truer med å komme ned, så er det fare for snøras som forsinker godset og gjør det uforutsigbart. Når kundene ikke tør stole på om toget går, velger de heller langsiktige løsninger på veg. Det betyr vogntog opp og ned Romsdalen.

Vi vet at det sitter langt inne for dagens regjering å skulle bidra med statlige midler for å få ei godsrute til å gå rundt. Men regjeringa må ikke glemme det den har lovd velgerne om jernbane. I Jeløya-plattformen har regjeringa sagt at den vil «følge opp ambisjonen om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra veg til sjø og bane innen planperiodens utløp». Og planperiodens utløp er 2029. Regjeringen skriver også at den «vil fortsette arbeidet med å effektivisere sektoren for å få mest mulig jernbane igjen for pengene, herunder et bedre tilbud til de reisende. Det er også et mål for regjeringa at mer gods kan fraktes på jernbanen slik at miljøbelastningen fra tungtransporten kan reduseres.»

Vi konstaterer med tristhet at en nedleggelse av gods på Raumabanen gjør at regjeringens mål om mer gods på jernbanen heller kan bety mindre gods på banen. Det er et tilbakeslag at enda flere vogntog skal kjøre opp og ned Romsdalen, ved siden av jernbanen. Med regjeringens mål om 40 prosent kutt i utslipp innen 2025, er det å flytte mer gods til veg å gå i feil retning. Og hva enda flere vogntog opp og ned Romsdalen har å si for trafikksikkerhet og trivsel for dem som bor langs vegen, tror vi alle er klar over.

Nå må det jobbes bevisst og målrettet for å påvirke norske myndigheter til å styrke rammebetingelsene for gods på bane. Skal det fortsatt gå gods på Raumabanen, kan man ikke bare snakke om hvor viktig det er å flytte gods fra veg til bane; man må også handle deretter.