Skrevet av Vidar Skiri

Leo Skiri Østigård vedgår at han i 2020 bygget en hoppeplattform i Yeshølen uten å søke kommunen om dette slik at eiendomsforholdene kunne bli avklart. Innretningen er bygget på gnr 21 bnr 1 Åk, men inntil nabogrensen til 21/3 Åkfisket, som eier elva og fiskeretten. Hoppeplattformen er dermed anlagt på en eiendom, men brukes til å hoppe ned i en annen eiendom. Dette er ikke akseptabelt for mottakende eiendom. En forespørsel til eieren av 21/3 Åkfisket, ville stoppet tiltaket med en gang.

Kort bakgrunn

Elveeiendom og fiskerett på Sogge-siden av Yeshølen, dagens 8/5 Lerums Minde, ble utskilt fra Soggebakke-gårdene i april 1900. Formål: Sportsfiske. Elveeiendom og fiskerett under 21/1 Åk ble i august 1926 utskilt som 21/3 Åkfisket. Formål: Sportsfiske. For ytterligere å vektlegge sportsfiskeaspektet, påla kommunestyret i forbindelse med konsesjonen, eieren å gi servitutterklæring for eiendommene slik at bare sportsfiskeredskap kunne brukes (og ikke garn som var lovlig for resten av elva til 1975).

Lovverket sier

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) sier i § 2: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulemlpe på granneeiendom. Inn under ulempe går og at noko må reknast som farleg». Friluftsloven § 8 Bading: «Enhver har rett til å bade i sjøen eller fra strand i utmark eller fra båt når dette skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre». Om fortrengsel eller ulempe for andre ved bading fra strand i utmark, sier Miljødirektoratet: Du kan bade i lakseelver hvis du holder deg utenfor rekkevidde av fiskerens redskap og ikke bader slik at det reduserer muligheten for fangst». Det er altså ikke fritt fram for bading i laksevassdrag. I et friskt laksevassdrag har sportsfisket forrang foran bading i fiskesesongen. Dagens eier av 8/5 og 21/3 er pålagt å holde disse fiskestrekningene åpne for allment kortsalg – altså tilgjengelig for fiskere som måtte ønske å kjøpe fiskekort her. Yes-hølen var tidligere ansett for å være en av de beste fiskehølene i elva. Full av badende folk er den ikke det!

Soggerampen (et uttrykk tidligere også brukt i andre sammenhenger) ble bygget uten at tiltaket ble meld til kommunen og at nabovarsel ble sendt. Ved uavklart eiendomsforhold til en slik installasjon, er heller ikke ansvarsforholdet klart den dagen et ulykkestilfelle skjer, jfr. omtaler i Åndalsnes Avis 24.06.2014 og 01.08.2019. Kommunen har fulgt sitt regelverk.

I denne saken er det fiskeinteressene som er blitt begrenset og som har legitim grunn til å reagere.

Leo Skiri Østigård har pådratt seg rødt kort!