Skrevet av Ragnhild Fagerslett, naboer og engasjerte brukere av «de lukrative nærturene på Haugan».

Holan II er et betydelig utbyggingsprosjekt. På veldig mange måter. For det første er det betydelig fordi det pr i dag er Raumas hovedstrategi for å imøtekomme boligmangelen. For det andre kan det potensielt øke Isfjordens befolkning med 20-30 prosent. For det tredje er det betydelig fordi det er det eneste utbyggingsprosjektet som skal skje i Isfjorden de neste 20-30 årene. Det planlegges for 110 boenheter, på i alt 61 tomter. Et betydelig antall.

Som distrikts-optimist og samfunnsgeograf må jeg si dette er veldig, veldig bra. Rauma Kommune sitter med vinnerloddet! ALLE bygder i Norge skulle ønske de var Isfjorden i dag. En norsk bygd med høy etterspørsel, tilflytting og stigende boligpriser! Det er bare å gratulere kommunen med alt arbeidet og markedsføringen de har gjort. Dere har skapt en merkevare, og den selger!

Holan II er også et betydelig utbyggingsprosjekt av andre årsaker. Det vil få betydelige konsekvenser for trafikken blant annet. Men dette leserinnlegget skal ikke handle om trafikk. Det skal handle om sunn fornuft og en utbygger som er like firkantet som plankartet som nå er oppe til sluttbehandling.

I 1,5 år har vi (naboer til Holan II og Rønningsveien) kommet med faglig begrunnede innspill og merknader. Vi har hatt underskriftskampanjer med nært 200 signaturer fra naboer og brukere av området. Vi har i tillegg hatt egne møter og samtaler med planavdelingen (Idehus har ikke ønsket møter). I alle rundene har vi vært tidlig ute, for å sikre at innspillene blir lest og forstått. Men hver gang, har Idehus trykt Copy-Paste, og sendt tilbake samme plan for utbyggingen, med kommentaren: «Blir det ikke slik, så blir det ingen bygging». Planen kan dere se i kart 1, under:

Kart 1: Framlegg til utbygging. Blå er byggesteg 1, orange er byggesteg 2, grønn er byggesteg 3, grå er byggesteg 4 og lys gul er byggesteg 5. Inntegnet rød strek viser de 8 sørøstlige tomtene, og lilla strek viser vei oV5. Foto: kart

Så, hva er det vi har maset om, lurer du kanskje på?

Jo, i tillegg til de åpenbare behovene for utbedring av Heinålivegen og Rønningsvegen for skolebarn, har vi spurt om utbygger kan ta 8 av de sør-østligste tomtene i planområdet (8 av 61), og enten gjøre dem til varig grøntareal eller legge dem til siste byggetrinn (5). Altså den delen av boligfeltet som tidligst blir bygd ut om 15-20 år. Disse tomtene omfatter turstier, myr, langrenns trasé og alle grunnene til at Holan er et populært boligområde i dag.

Boligmarkedet i Rauma går som det suser NÅ, men hva skjer om 20 år? Ut fra alderssammensetningen i kommunen, er det mye som tyder på at det vil bli flere ledige hus på markedet. Jeg er helt sikker på at husene i Holan II blir populære. Jeg kjenner mange som er interessert. Men husene blir også dyre. Nytt hus er dyrt. Vil Holan II være konkurransedyktig også i fremtiden? Jeg håper det, men det kan vi ikke vite. Derfor ber vi utbygger om å beholde de 300år gamle furutrærne og stiene våre, til vi er sikker på at de MÅ vekk. I dag har Idehus valgt å legge vei (ikke tomter!!) gjennom dette området i byggetrinn 1!

Det andre vi ber om er at Idehus faktisk følger det juridisk bindende kartet i KDP (se kart 2 og 3), og tar bort vei oV5 i boligfeltet. Da vil de imøtekomme KDP sitt krav om en SAMMENHENGENDE grøntkorridor i boligfeltet og at det ikke skal være gjennomkjøring, men gang og sykkelvei mellom nord og sør. Dette vil i tillegg sikre at langrennsløypa fra skytebanen til Tokle kan eksistere, også i fremtiden. Salgsverdien på husene vil gå opp og det vil redusere trafikken forbi de planlagte lekeplassene.

Kart 2: Området slik det er tegnet inn i vedtatt komunedelplan (KDP) med inntegnet, sammenhengende grøntkorridor (Ø-V) og blindveier inn til feltet (rød strek) Foto: kart
Kart 3: Kart fra KDP over Holan II og hvordan det er tydelig markert at det ikke skal være kjøreveg mellom N og S del av byggefeltet Foto: kart Holan

22.juni er det opp til politikerne å ro dette prosjektet i land. Derfor skriver jeg nå, i håp om at de kan tilføre prosjektet litt lokal fornuft. Ved å flytte de 8 tomtene til byggetrinn 5 og fjerne oV5 fra planen, kan kommunen kjøpe seg tid til å se an boligmarkedet, og beholde hovedgrunnene til at dette er et populært boligområde, i lang tid fremover. Det vil ikke forsinke byggeprosessen. Det vil ikke medføre merkostnader og det vil ikke gi færre boenheter. Derimot vil det øke trivsel, bolyst, verdi på husene og hjelpe salget av de 53 resterende tomtene (100 boenhetene). I tillegg kan kommunen da bruke prosjektet i sin videre markedsføring av Rauma og fortelle om hvordan de har valgt å ta hensyn til natur og egne, gjeldende miljø og bærekraftsplaner, i dette historisk store byggeprosjektet i Isfjorden.

Ikke risiker at Holan II blir stående usolgt, som et 87dekar stort hogstfelt med asfaltert myr. Boligtomter på hogstfelt selger ikke. Det vet Rauma Kommune av erfaring.

Jeg håper politikerne velger å sikre Holan byggefelt alle de kvalitetene dette flotte boligområdet fortjener!