Utvalg for plan og forvaltning vedtok torsdag å sende kommunedelplan for Isfjorden ut på fjerde gangs høring.

Det har vært arbeidet med planen i mange år, og den har vært ute på høring tre ganger før, sist for omtrent et år siden.

Alle innsigelsene som kom i fjor gikk på hyttelandsbyen "Basecamp Kirketaket".

I desember kom kommunestyret med ny bestilling til administrasjonen, der de ga retninger for den fjerde versjonen. De ba blant annet om at det ble lagt inn en mindre, "annerledes" fjellandsby.

- Innsigelsene som er kommet inn er etter rådmannens mening imøtekommet på tilstrekkelig vis. Flere av dem var direkte knyttet til alpinanlegget som nå er tatt ut i sin helhet. Planen er ellers justert i forhold til innkomne merknader eller nye opplysninger, heter det i saksutredningen fra rådmann i saken, Heidi Skaug.

Noen endringer

Følgende endringer er gjort av administrasjonen siden forrige versjon av planen:

  1. Arealformålet Stormyra: Området bedre sikret formålet skiløyper/skiarena.

  2. 9-er bane syd for skolen tatt ut av planen, og erstattes av en 7-er-bane på skoleområdet.

  3. Framtidig bruk av sjukeheimstomta er justert til bolig/tjenesteyting

  4. En annerledes fjellandsby er lagt inni planen igjen i moderert form, uten alpinanlegg.

  5. Tosidig adkomst til fjellandsbyen. Adkomsten er lagt med alternativ både langs eksisterende vei fra Øvre Kavli, og via Bakkan boligområde

  6. Rauma sjukeheim: kombinert formål bolig/tjenesteyting

Debatten i planutvalget gikk i stor grad på plassering av fotballbane og adkomst til hyttelandsby. I tillegg til innstillingen fra administrasjonen, kom planutvalget med noen endringer. Disse kom i et fellesforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre.

De viser til kommunestyrevedtaket, der det presiseres at det må sikres tilstrekkelig areal for å løse nåværende og fremtidige arealbehov knyttet til stier, løypenett, skiarena og skibakker, og gjort en endring som sikrer korridor til utfartsområder.

Videre vedtok de når det gjelder adkomst til hyttelandsbyen:

"Planutvalget ser behovet for en ny og tilrettelagttilkomstvei når Basecamp skal utbygges. En anbefaling er å anleggeveien i tilknytning til overføringslinje ved Unhjem. Veienetableres av utbygger og tas inn i reguleringsplan."

- Det er veldig viktig å få til en adkomst der folk kommer gjennom sentrum, og kan legge igjen penger der. Det er også viktig at vi tar hensyn til myke trafikanter og unngår å kjøre over tunene til folk, sier leder i planutvalget, Renate Soleim (H).

Utvider skoleområdet

De valgte også å vedta en utvidelse av skoleområdet.

"Området sør for idrettshallenutvides mest mulig i forhold til andre interesser."

Tanken fra politikerne er å undersøke om den planlagte 7-erbanen kan legges sør for idrettshallen.

- Jeg synes det er en god ide å flytte 7-er-banen fra der grusbanen ligger i dag, til nedenfor Isfjordshallen, sier Marit Singelstad Valde (KrF). Det var enighet om at det er en mulighet man bør vurdere.

Forslaget i sin helhet ble enstemmig vedtatt.

- Jeg stemmer for forslaget i dag, men jeg er litt motvillig, fordi jeg tror dette vil føre til det kommer forslag senere om å ta av parkeringsplassen til Samfunnshuset for å lage fotballbane. Det er jeg imot, sier Reidar Brude (Frp).