Ropar varsko – voldsom auke i korona-innlagde

foto