Det skriver fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz (bildet) i en epost til Åndalsnes Avis, etter en nettsak i lokalavisa om at det ikke kjøres tog på Dovrebanen denne uka. Det får også konsekvenser for reisende med Raumabanen.

I eposten heter det videre:

"Kollektivtilbudet er noe som opptar Naturvernforbundet. Vi har skrevet brev til Samferdselsdepartementet for å sette søkelyset på behovet for å styrke togtilbudet mellom landsdelene. Brevet peker på flere grep som kan gjøres. Det tar også opp det negative ved at reisetilbudet i enkelte tilfeller faller helt bort når det gjennomføres planlagte vedlikeholdsarbeider på jernbanen".

– Vi finner det underlig at NSB ikke ser fordelen av å tilby et forutsigbart kollektivtilbud, også når banene er stengt pga. planlagte vedlikeholdsarbeider. Skal toget være attraktivt, må tilbudet være forutsigbart. Buss for tog er ingen ideell løsning, men bedre enn ikke noe tilbud, påpeker Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Buss for tog

– Ekstra merkelig er det at NSB ikke finner grunnlag for å kjøre buss som erstatning for tog i høstferien, når mange er farten. Mengden busser kan til en viss grad tilpasses bestillingene, slik at et minimumstilbud burde kunne opprettholdes. Vi frykter at manglende buss for tog svekker kollektivtransportens tillit og får flere til å velge bil og buss, fortsetter Schlaupitz.

Naturvernforbundet mener likevel at spørsmålet om busserstatning for tog når banenettet er stengt pga. vedlikehold, må besvares av myndighetene. NSBs langdistansetog på Bergensbanen og Dovrebanen er nemlig av kommersiell art. NSB mottar ikke tilskudd for å kjøre avgangene på dagtid Det er derfor helt opp til NSB å bestemme antall avganger generelt, og om det skal kjøres buss som erstatning for tog. Samtidig er det staten ved Jernbaneverket som har ansvaret for banenettet.

– Naturvernforbundet ber Samferdselsdepartementet vurdere om ikke staten bør kompensere togselskapene for merkostnadene ved alternativ transport, når statens banenett stenges. Det vil i så fall bidra til forutsigbarhet for kundene og gjøre det lettere for toget å framstå som et attraktivt alternativ til bil og fly, avslutter Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.