Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sier i en pressemelding at dette gjøres som en prøveordning:

Les: Peanuts for oss, kjempegreier for tresfjordingene

"Samferdselsdepartementet vil åpne for en prøveordning uten betaling av bompenger for kjøring på omkjøringsvegen rundt Tresfjorden i Vestnes kommune. Vi har merket oss at det er noe lokal misnøye med det bompengeopplegget som nylig er satt i verk for Tresfjordbrua, og som ble lagt til grunn da Stortinget i 2012 behandlet prosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Med en prøveordning imøtekommer vi kritikk fra lokalbefolkningen rundt Tresfjorden, samtidig som vi oppretttholder et bomfritt alternativ for befolkningen i Vågstranda ved kjøring rundt fjorden."

Det heter videre i pressemeldingen:

"I brevet vises det til at dagens bompengeordning betyr at det for kjøring rundt fjorden skal betales bompenger bare i tilfeller der begge bomstasjonen ved Tresfjorden passeres i løpet av én time. Opplegget ble utformet slik for å ivareta hensynet til lokalbefolkningen rundt fjorden. Samferdselsdepartementet har registrert at det likevel er noe lokal misnøye med et slikt opplegg.

I brevet blir det også vist til at gjennomføring av en prøveordning er avhengig av godkjenning fra fylkeskommunen. En slik godkjenning er nødvendig fordi fylkeskommunen har stilt økonomisk garanti for bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen, og at all risiko og kostnader ved en slik prøveordning legges på bompengeselskapet. Det blir også pekt på at det i regjeringens bompengereform gjøres grep som kan bedre økonomien i bompengeprosjekter.

Siden dagens bompengeordning er i tråd med tidligere behandling i Stortinget, er det nødvendig å orientere Stortinget forut for oppstart av en prøveordning med bompengefri kjøring rundt Tresfjorden. "