Administrasjonen i Rauma kommune innstiller at kommunestyret skal gjøre et prinsippvedtak når det gjelder E136 gjennom Veblungsnes.

- Det er ingen tvil om at et vedtak for bompengefinansiering vil kunne sette fart i ny veiløsning gjennom Veblungsnes, mener rådmannen.

Rådmannens innstilling er som følger:

  1. Rauma kommunestyre går inn for at ny E136 ved Veblungsnes blir helt eller delvis finansiertved bruk av bompenger.

  2. Kommunestyret forutsetter at satsen for bompenger og andre vilkår for den nye trasѐen blir i samsvar med sammenlignbare prosjekt som eksisterer i dag.

  3. Kommunestyret ber om å få framlagt relevant grunnlag for å ta stilling til endelig finansiering så snart NTP 2018-2029 er vedtatt i Stortinget og bruken av programmidlene er vurdert

- Ved full bompengefinansiering vil prosjektet foregå uten statlig finansiering, og er den sikre og raske metoden for å få til en utbygging. Dette kan medføre at bompengesatsene blir så høye at de utgjør en sterk belastning, særlig for lokale storbrukere. Det må arbeides videre for å få til en størst mulig statlig finansiering, det vil gi enten ingen bompenger eller at satsene blir mer moderate, mener han.

Både kommunen og fylkestinget har tidligere gått inn for å få Veblungsnes inn i Nasjonal Transportplan. Stortinget skal ha endelig behandling av NTP i juni.

- Rauma kommune bør gå inn for helt eller delvis bompenge finansiering slik at saken blir fulgt opp først gjennom utarbeidelse av reguleringsplan, deretter vil det bli fremsatt en løsning for finansiering som kommunestyret vil få til behandling på ett senere tidspunkt, heter det i saksutredelsen.