Fem år etter at Ranaelva ble friskmeldt, og 10 år etter at den ble behandlet, er det nå funnet lakseparasitt på lakseunger i Ranaelva.

Det er funnet to Gyrodactylus-arter, men flesteparten av parasittene er artsbestemt til salaris, og er av samme genotype som før elva ble rotenonbehandlet.

- Jeg har ingen anelse om hva som har skjedd. Det er lite hyggelig, og svært merkelig. Jeg håper vi får svar eller indikasjoner på hva som har skjedd snart, sier Sandodden, som er prosjektleder for rotenonbehandlinga i Rauma elv og de øvrige vassdragene i kommunen.

I Rana er det nå lagt ned forbud mot flytting av død fisk, og fisket er stengt.

- Vi kommer til å sette i gang el-fiske, for å få opp flere laks, sier Sandodden.

- Dette er foruroligende, også for Rauma?

- Det er naturlig å være urolig. Men jeg sover godt. Jeg er sikker på at vi er på riktig veg. Steinkjervassdraget blir etter alt å dømme friskmeldt også nå, og Rana var jo friskmeldt i fem år.

- Hva kan ha skjedd?

- Det er i teorien to muligheter. Enten har parasitt overlevd et eller annet sted utenfor behandlingsområdet, eller så har den blitt innført på en eller annen måte.

- Det første alternativet betyr svikt i behandlinga?

- Etter at Rana ble behandlet har vi de seinere åra blitt stadig mer klar over problemet med regnbueørret og røye, som oppholder seg i vann ovenfor behandlingsområdet. Dette ble vi spesielt klar over i Vefsn.

- Parasitten overlever på regnbueørret og røye, og ingen av disse fiskene dør eller skades vesentlig av parasitten. Dersom slik fisk har hatt kontakt med laks, ved å komme ned i vassdraget, så kan dette være en årsak.

- Motstandere av rotenonbehandling får vann på mølla nå?

- Det er klart dette er helt forferdelig, særlig for dem som er glad i Rana-vassdraget, men jeg mener dette bare viser at vi må kjøre på, holde tempoet på behandling oppe og få denne banditten (lakseparasitten, red.anm.) ut av landet, sier Sandodden.

I alt 21 elver i Ranavassdraget ble behandelt med rotenon i 2003 og 2004. Behandlinga ble gjort etter samme metode og modell som Raumavassdragene i 2013 og 2014.

Funnet av indisert fisk ble gjort 10. august i en sideelv til Ranaelva - Tverrgåa. En måned seinere bekrefter Veterinærinstituttet at det er snakk om Gyrodactylus Salaris.

Norges Jeger- og fiskeforbund er blant dem som ser med stor bekymring på saka.

- Ei sjokkmelding, sier Tore Vatne, hos fylkesmannen i Nordland til NRK.

Her kan du se hva Miljødirektoratet skriver om saka.