Rauma kommune har tidligere fattet vedtak på at de skal ta imot 60 flyktninger i 2023. Nå har de blitt anmodet av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), om å ta imot 15 flyktninger til.

Det er på bakgrunn av fortsatt økning i flyktninger fra Ukraina at kommunen bes om å ta imot flere. Totalt vil Rauma kommune ta imot 75 flyktninger i 2023.

Trenger flere boliger

Kommunestyret behandler saken i kommunestyremøtet torsdag denne uka. En problemstilling som blir nevnt, om bosettingen blir av langvarig karakter, er at det er behov for flere boliger i Rauma kommune.

– Det er stor bekymring i mange av landets kommuner knyttet til anskaffelse av boliger, både i et kort- og langsiktig perspektiv. Husbankens tilskudd til utleieboliger ble gjeninnført for 2023, etter påtrykk fra kommunene. Husbanken kan gi tilskudd til oppgradering/ombygging av utleieboliger, heter det i saksdokumentene.

I sakspapirene står det videre at antall bosatte i kommunen vil ha betydning for tjenestekapasitet og utforming av tjenestetilbud og at det er integreringsmidlene som skal brukes til formålet.

– Det er etterspørsel etter arbeidskraft i kommunal og privat sektor. Flere av de som ble bosatt i 2022 har fått arbeid. Utsiktene for sysselsetting fremover vurderes som gode, står det i sakspapirene.

For de som har blitt bosatt i kommunen så langt, har boligtilgangen fra private vært av stor betydning.

Antall bosatte per 25. juni vil være 36 personer. Dersom kommunen bosetter 75 personer i 2023, vil det være behov for 12–15 flere boliger i år.

Argumenter som taler for å svare ja på tilleggsanmodning avhenger av:

  • Fortsatt tilgang på bolig fra private

  • Bruke andre boalternativ som bokollektiv

  • Ta i bruk fritidsboliger som midlertidig botilbud

  • Bosetting i alle bygder

  • Flere kommunale boliger (viser til sak om boliger til flyktninger)

Innstilling

I sin innstilling er kommunedirektøren positiv til å ta imot 15 flere flyktninger i 2023.

Kommunedirektørens innstilling lyder som følger: «Rauma kommune bosetter 75 flyktninger i 2023, etter ny tilleggsanmodning fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).»