Rovviltnemnda i Midt-Norge har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv og ulv. I Møre og Romsdal kan det fellast fire jervar når lisensjakta startar 10. september. Det opplyser fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En av disse jervane kan felles i yngleområdene Sunndalsfjella, Snøhetta og Reinheimen. Kvotevedtaket er fastsett for å stabilisere jervebestanden i regionen på bestandsmålet som er 10 årlege ynglingar, og samstundes forflytte jervebestanden til innanfor vedtatt yngleområde.

Samla kvote for Midt-Norge er 15 dyr, og ei reservekvote på åtte dyr der fire kan vere tisper.

Lisensfelling krev løyve frå grunneigar, og den som skal delta i lisensfellinga må vere registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.