Nedgangen har snudd. Norske bedrifter har behov for stadig mer kompetanse, særlig ingeniører og folk med yrkesfaglig bakgrunn, ifølge NHO.

Tre av fem NHO-bedrifter har et udekket behov for mer kompetanse, viser det siste kompetansebarometeret fra NHO, som legges fram mandag.

I alt 5.557 bedrifter har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført for fjerde gang. Sammenlignet med fjoråret har kompetansebehovet økt med 7 prosent. Det kan ha sammenheng med at bedriftene ser lysere på fremtiden etter oljeprisfallet, tror NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Flere bransjer opplever nå vekst og lysere utsikter. Det gjør at flere trenger nye folk og ny kompetanse, sier hun til NTB.

Gap

Samtidig er det nå et gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mener Skogen Lund. Veksten er én av forklaringene, en annen er at mange bedrifter er i en omstillingsfase og trenger en annen kompetanse enn den de har for å tilpasse seg nye produkter, tjenester og markeder.

– En tredje forklaring er at en del ikke får tak i den kompetansen de trenger. Det er alvorlig, og vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, framholder NHO-direktøren.

Mangelen på kompetanse har fått alvorlige konsekvenser for en rekke bedrifter, viser barometeret. Fire av ti opplyser at de har tapt kunder eller markedsandeler, mens nesten like mange oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten. Én av fem bedrifter har måttet redusere virksomheten.

Trenger ingeniører og fagarbeidere

Håndverkere står øverst på listen når NHOs medlemsbedrifter skal forutse sine framtidige kompetansebehov. Over halvparten av bedriftene har behov for folk med yrkesfag fra videregående eller fagskoleutdannede innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, viser barometeret.

Deretter følger ingeniører og teknologer. 46 prosent av bedriftene oppgir at de i stor eller noen grad vil ha behov for ansatte med utdanning innenfor ingeniør- og tekniske fag, særlig elektro-, bygg- og maskiningeniører. Dette er en økning i forhold til de to foregående årene på henholdsvis 17 prosent (2016) og 19 prosent (2015).

– Bedriftene forteller også at digitalisering og automatisering vil gjøre at det blir enda viktigere enn før å ha en utdanning, sier Skogen Lund.

Forskjell mellom bransjene

Samtidig er det forskjell mellom bransjene når det gjelder utdanningsbehov. Sju av ti av bedriftene innen forbundene Norsk olje og gass, Energi Norge og Abelia sier de trenger flere ansatte med mastergrad.

Derimot har bedriftene i liten grad behov for folk som er utdannet innen humanistiske og estetiske fag, eller helse og idrett, ifølge barometeret.

– Flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir, og vi må ha effektive lærlingklausuler i offentlige anbud. Vi trenger også et teknologiløft i hele utdanningssystemet, mener Skogen Lund.

Seks av ti bedrifter i undersøkelsen sier at det kan være aktuelt å øke kompetansen i bedriften gjennom å legge til rette for at de ansatte tar fagbrev eller svennebrev.