«I løpet av seks måneder har vi registrert at åtte barn er tatt ut av barnehagen og barneskolen i Måndalen i forbindelse med barnevernet».

Slik åpner et brev fra «Foreldre i Måndalen barnehage og skole», stilet til rådmann Oddbjørn Vassli.Brevet er datert 25. november 2013, og er signert av 35 personer. Grunnen til at brevet stiles direkte til rådmannen oppgir foreldrene å være sterk misnøye med kommunens håndtering av en svært spent situasjon som har oppstått. «Barna våre har helt plutselig og uten forvarsel mistet gode venner. De har oppfattet situasjonen ganske skremmende ... Vi som foreldre føler at vi ikke blir hørt eller tatt hensyn til ...», heter det blant annet i brevet.

I begynnelsen av oktober skal i alt tre sentrale personer ved Måndalen barnehage ha blitt sjukmeldt, og brevskriverne hevder at dette skapte ytterligere utrygghet.

Svekket tillit

Som følge av sjukmeldingene fikk man utfordringer med bemanninga i barnehagen, og skal vi tro brevet ble en assistent ved barnehagen nødt til å tilkalle hjelp på egen hånd. Dette – skrives det i brevet – har svekket tilliten til barnehagen og de ansvarlige der. Brevskriverne mener at kommunen også har sviktet sin oppgave ved å tilkalle enkeltpersoner uten fagkompetanse.

Gjennomgangstonen i brevet er at kommunen enten ikke har gitt svar som er egnet til å berolige, eller gitt mangelfulle / overflatiske svar, som ikke berører det foreldrene er bekymret for.

Anspent stemning

Manglende tillit til barnehagen begrunner brevskriverne blant annet med at de ikke alltid vet hva som foregår i barnehagen. Både halvårsplaner og månedsplaner skal har uteblitt og foreldrene skal ha klaget på dette flere ganger. Episoder med skader eller fysisk krangling mellom barna blir ofte besvart med at ingen av de ansatte har vært vitne til dette, påstås det.

Søker annen barnehage

Det har vært avholdt møte, der blant annet helsestasjonen deltok. Her skal foreldrene stort sett bare ha fått informasjon om hvordan barn skal takle sorg og atskillelse, noe brevskriverne oppfattet som lite tilfredsstillende. Stemninga på ett eller flere av møtene skal ha vært svært amper. «Hva er omsorgssvikt» er spørsmål foreldrene ikke har fått svar på. De 35 foreldrene konkluderer med at kommunens kjerneverdier; ekte, oppmerksom og samarbeidsvillig, er brutt på alle punkter.

Skal vi tro brevet så skal flere ha søkt plass i annen barnehage, som følge av situasjonen. Dette skal også gjelde barn som har fått plass fra høsten 2014.