Ved utgangen av januar 2024 var 4.350 arbeidssøkere registrert som helt eller delvis ledige, eller som deltakere i et arbeidsmarkedstiltak i Møre og Romsdal. Dette utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. 523 av de som er helt eller delvis ledige er permitterte.

Oversikten viser samtidig at det er 891 kvinner i fylket som er helt ledige mens det til sammenlikning er nesten dobbel så mange menn, nemlig 1.721.

319 flere

1,9 prosent av arbeidsstyrken er helt ledig, det vil si 2.612 personer. I tillegg er 0,8 prosent delvis ledige, tilsvarende 1.056 personer. Det er også 682 personer på ulike arbeidsrettede tiltak, tilsvarende 0,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i januar økte med 319 fra desember 2023. Det er imidlertid normalt at ledigheten er høyere i januar, så justert for de normale sesongvariasjonene er det ingen endring i tallet for helt ledige.

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal er stabil, og etterspørsel etter arbeidskraft er fortsatt stor. Det registreres likevel at det er en viss usikkerhet i noen næringer, blant annet innen bygg og anlegg. Samtidig er det stor ordreinngang i verftsindustrien. Etter en nedadgående trend de siste årene varsler de nå at de trenger å bemanne opp i tiden fremover.

Tallene på ledighet i Møre og Romsdal for januar i år. Foto: NAV

Økt satsning på de under 30 år

Det har vært en liten økning i ledigheten for personer under 30 år. Denne aldersgruppen er en av hovedsatsningsområdene for NAV også i 2024.

– Gjennom godt samarbeid med arbeidsgivere, kommuner, fylkeskommune, utdanningsinstitusjoner, tiltaksbedrifter og andre finner vi løsninger sammen, opplyser fylkesdirektør for NAV Møre og Romsdal, Stein Veland i ei pressemelding.

Møre og Romsdal fylkeskommune og NAV Møre og Romsdal har i januar også signert en fornyet samarbeidsavtale. Avtalen skal bidra til økt bruk av opplæring og kvalifisering.

– Å bidra til stabil tilknytning til arbeidslivet er en av NAV sine viktigste prioriteringer. Skal vi lykkes med dette oppdraget er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med fylkeskommunen om kvalifisering og utdanning av flere mennesker. Dette skal bidra til å gi arbeidslivet mer kvalifisert arbeidskraft og en reduksjon av utenforskap, påpeker Veland.

Flere ledige fra Ukraina

Stadig flere av de ledige har innvandrerbakgrunn og mange av dem er flyktninger fra Ukraina. Det er nå 218 helt ledige fra Ukraina, en økning fra 176 i desember og fra 49 i januar 2023.

– Det er viktig å hjelpe ukrainere som kommunene har bosatt til å komme i arbeid. De kan være en del av løsningen på arbeidskraften som etterspørres i flere sektorer i regionen vår. Vi må gi mulighet til innbyggerne i kommunene våre. Dette er noe NAV-ansatte i Møre og Romsdal jobber med hver eneste dag, opplyser Veland.