I juni ble det gjennomført en borgerundersøkelse i Rauma, og nå er resultatene klare.

Totalt sett ser folk ut til å trives godt i Rauma. Åtte av ti innbyggere i Rauma er fornøyde med tilværelsen her og nå, og Rauma oppleves som en trygg plass å bo. Innbyggerne føler meget stor tilknytning og tilhørighet til Rauma, og de vil i nokså stor grad anbefale kommunen som bosted.

Ikke overraskende er for eksempel innbyggerne svært tilfredse med kommunens tilbudet hva gjelder natur- og friluftsliv. Når det gjelder tilfredshet med tjenestene, ligger kommunen totalt sett omtrent på landsgjennomsnittet, selv om det er store forskjeller fra tjeneste til tjeneste.

«Når det gjelder kulturtilbud og næringsvirksomhet, er også tilfredsheten forholdsvis høy, mens jobbmulighetene og utdanningstilbudet vurderes som nokså dårlig»

Forskjell på bygd og by

Det er også verdt å merke seg en forskjell på hvordan de som bor sentrumsnært og de som bor i bygdene opplever kommunen. I rapporten oppsummeres det at:

«Videre er både tjenestetilfredsheten og omdømmet signifikant bedre blant innbyggerne i Åndalsnes enn blant øvrige innbyggere i kommunen. Det er de som bor i Eidsbygda, Åfarnes, Mittet, Måndalen og Vågstranda som har de klart laveste skårene både på tilfredshet og omdømme.»

Lite fornøyde med demokratiet

På et punkt i undersøkelsen utmerker kommunen seg særlig negativt.

«Demokratiet i Rauma får en samleskåre på 38. Dette er en svak skåre, betydelig lavere enn norgessnittet på 44. Innbyggerne opplever i særlig lav grad at de har innflytelse på kommunale beslutninger, og at politikerne lytter til deres synspunkter. Tilliten til kommunepolitikerne er også lav.»

Representativt utvalg

Det var et representativt utvalg av innbyggerne, lag 400 personer, som ble intervjuet i undersøkelsen. Undersøkelsen skal danne et grunnlag for revideringen av samfunnsplanen, som politikerne har bestemt at skal vedtas neste høst.

– Undersøkelsen gir mange interessante indikasjoner på styrker og svakheter i Rauma som bør få betydning for samfunnsplanen, konkluderer rådmann Oddbjørn Vassli i forkant av formannskapsmøtet neste tirsdag.

Ordfører Lars Olav Hustad synes det er gledelig at totalinntrykket av kommunen er positivt.

– Så er det noen områder hvor vi ikke presterer så bra, og der må vi sette inn flere krefter, sier han.

– Jobb og utdanning er en av de områdene?

– Ja, og det er for så vidt ikke så veldig overraskende. Men det er et viktig område, så det må vi fokusere på, sier han.

Han mener også at kommunen må jobbe med lokaldemokratiet.

– Borgerundersøkelsen er en av mange faktorer som skal legge grunnlaget for rulleringen av samfunnsplanen. Når det gjelder tilliten til lokaldemokratiet, er det noe vi må ta på alvor. Det er også en av tingene som rådmannen foreslår i sin saksutredning at vi skal ta tak i, sier han.

Når det gjelder forskjellen på sentrum og bygdene, vil ikke ordføreren spekulere for mye.

– Undersøkelsen sier jo ingenting om hvorfor folk har svart som de har svart, og det er også stor forskjell fra sak til sak om hvor folk er mest fornøyde. Men undersøkelsen gir absolutt inspirasjon til å se nærmere på dette. Det er viktig å få kartlagt kommunenes styrker og svakheter, spesielt inn mot det omfattende arbeidet med å justere samfunnsplanen.