Hustad uttaler seg med bakgrunn i følgende pressemelding fra partiet Høyre:

Gjennom forvaltningsreformen i 2010 ble drøyt 8000 km veg som tidligere var klassifisert som riksveg overført til fylkeskommunalt ansvar. Staten omgikk vegloven, som sier at veger kun kan overføres til en annen eier dersom de først er satt i god nok stand, og overførte veiene i den standen de var.

- Vi fikk overført vegene fra staten hull for hull i 2010, uten at det fulgte nok penger med til å ruste de opp. Nå får vi muligheten til å gi de tilbake, sier Charles Tøsse, fylkesordførerkandidat for Høyre i Møre og Romsdal.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt oppdraget til Statens vegvesen for det videre arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP). Et av oppdragene er å se på hvilke fylkesveger som kan egne seg å omklassifisere – enten tilbake til riksveger, eller til å bli kommunale veger i forbindelse med at større og mer robuste kommuner kan overta de etter kommunereformen.

- Mange veger her i fylket kan være aktuelle for å omklassifisere, for eksempel Fv 60 på Sunnmøre, Fv 64 i Romsdal/Nordmøre, Fv 65 på Nordmøre, sier han.

Tøsse er glad for at fylkene har fått økte bevilgninger til veg etter regjeringsskiftet, men mener utfordringene er uoverkommelige.

- Det har vært en økning etter regjeringsskiftet, og det å beholde rentekompensasjonsordningen har vært viktig. Men med et samlet etterslep i vårt fylke på mellom 5 og 6 milliarder kroner, sier det seg at dette klarer vi ikke på egen hånd, sier Tøsse.

- Interessant

Vegpolitisk talsperson for Høyre, stortingsrepresentant Helge Orten, sier at for staten kan det være interessant å se på veger som oppfyller noen spesifikke kriterier.

- Veger som er særlig viktig for hele regioner, som krysser fylkesgrenser eller som har særlige næringslivsfunksjoner kan være aktuelle kriterier. Dette er noe av det Statens vegvesen skal vurdere nærmere i det videre arbeidet, sier Orten.

Statens vegvesen, sammen med Jernbaneverket, Kystverket og Avinor skal nå utrede dette og andre utfordringer i den videre prosessen frem til de legger frem sitt helhetlige forslag til ny nasjonal transportplan for 2018-2029 våren 2016. Dette sendes så på høring, og Samferdselsdepartementet vil legge frem sin stortingsmelding om NTP våren 2017.

- Dette er nok et bevis på at regjeringen leverer på alle områder, sier ordfører Hustad til Åndalsnes Avis.