Ifølge en stor gruppe foreldre i Måndalen er tilliten til særlig barnehagen i bygda tynnslitt, på bakgrunn av barnevernssaker som har ført til at åtte barn har blitt tatt ut av skolen og barnehagen. Foreldrene har henvendt seg direkte til rådmann Oddbjørn Vassli, fordi de mener at henvendelser på lavere nivå ikke har ført fram.

– Jeg har stor respekt for situasjonen som har oppstått i Måndalen, og jeg kan ta sjølkritikk på at vi ikke har vært gode nok på informasjon i denne saka.

– Men det er ikke alt vi kan informere om uten videre.

– I den delen av situasjonen som omhandler barnevernet har vi verken lov til eller ønske om å informere, sier Vassli.

Barnehagen meldte fra

– Er det riktig at en av bekymringsmeldingene i en av barnevernsakene kommer fra barnehagen?

– Det kan jeg bekrefte. Barnehageansatte og lærere har plikt å sende bekymringsmelding til barnevernet når de på faglig grunnlag mener det er grunn til det.

– Men det er barnevernet som avgjør om det blir en sak eller ikke. Problemet i Norge har vært at for få meldinger kommer fra skole og barnehage. Jeg er stolt over at våre ansatte begynner å ta denne meldingsplikten på alvor.

– Det er en vanskelig situasjon knyttet til barnehagen i Måndalen?

– Ja. Det har vært en unormal driftssituasjon ved barnehagen. Vi har hatt en barnehage som ikke fungerer tilfredsstillende som dels har medført uro hos foreldrene.

– Delt foreldregruppe

– Samtidig er det slik at foreldregruppa er delt i to. Det ble klart for meg etter møter i bygda.

– Gjennom det formelle samarbeidsorganet har vi ikke fått noe som skulle tilsi at situasjonen er vanskelig. Men ei foreldregruppe har gått utenom det formelle organet og henvendt seg til blant andre meg.

– Og det er minst 35 personer som stiller seg bak. Det er alvorlig, det de beskriver?

– Ja. Men vi får også info fra den andre gruppa som sier noe annet. Det gjør saka vanskelig for oss at foreldrene er delt. Foreldregruppa må stå samlet og bli enige om hva som er problemet.

– Men kommunen gjør tiltak?

– Ja. Usikkerhet må vi ta på alvor. Vi fokuserer nå på å få til en normalsituasjon, uten å ta stilling til hvem som har rett eller feil i forskjellige spørsmål.

– Fra og med mandag 6. januar har vi blitt enige om å kjøre et løp på tre måneder, der vi skal forsøke å normalisere situasjonen. Foreldrene skal få ukeplaner og bemanningsplaner hver uke. Vi har hatt dialogmøte mellom foreldrene og barn/familieenheten om bistand som barn, foreldre og familier kan få.

– I tillegg skal vi ha møte med foreldrerådet hver måned, med en evaluering til slutt, forklarer Vassli.

Barnevernet ønsker ikke å uttale seg i saka og viser til rådmannens svar. Det samme gjør enhetsleder ved Måndalen oppvekstsenter, Helge Gyldenskog.

Se også: Politiet etterforsker bekymringsmelding fra barnevernet

og Bekymring også i 2012

Siste:

Åndalsnes Avis var tirsdag kveld i møte med fem av foreldrene som står bak brevet, og disse hevder at foreldregruppa ikke er delt, men at det heller er snakk om at noen ville fått lojalitetskonflikter om de signerte, mens andre ikke er like berørt av situasjonen på bakgrunn av aldersgruppa barna deres er i.

Mandag 13. januar var barnevernet i møte med foreldrene i bygda, for å svare på spørsmål. De fem foreldrene hevder at både voksne og barn føler frykt for at hvem som helst kan få en bekymringsmelding mot seg.