Kommunen har nylig gjennomført en trafikksikkerhetsinspeksjon på utvalgte vegstrekninger som brukes som skoleveg til henholdsvis Åndalsnes barneskole, Isfjorden skole og Måndalen skole. Det er strekninger på fire kilometer fra skolen som er undersøkt. Det er ingeniør- og rådgivningsfirmaet Asplan Viak, som på oppdrag fra kommunen, har laget rapporten.

8.000 i skyss per elev

– Utgangspunktet for arbeidet er at det er veldig mange skoleelever i Rauma som har skoleskyss. Det har de ikke nødvendigvis på grunn av avstand, men fordi det er vurdert for farlig til å gå, sier rådmann i Rauma, Toril Hovdenak.

31. oktober behandlet formannskapet ei sak med utgangspunkt i rapporten fra Asplan Viak. I saksopplysningene står det at det i Rauma kommune er 462 elever som har skoleskyss, noe som tilsvarer 54 prosent av elevene i grunnskolen. Landsgjennomsnittet for andel med skoleskyss er på 21,3 prosent. Skysskostnad per elev i grunnskolen i Rauma er i snitt cirka 8.000 kroner.

Slik vurderes strekningene:

Med utgangspunkt i rapporten fra Asplan Viak, la rådmannen fram disse forslagene til oppfølging for formannskapet:

  • Isfjorden sentrum: Det gjennomføres snarlige tiltak for å bedre kanalisering av trafikkstrømmer. Aktuelle tiltak er styrket merking av vegkryssinger, ekstra belysning ved vegkryssinger, eventuelt opphøyde kryssinger. Fartsgrense på kommunale veger i området vurderes redusert.

  • Isfjorden–Kavli: Tiltak for å oppnå tilfredsstillende sammenhengende fortausløsning og kryssinger av Fylkesveg 176 fra Isfjorden skole til avkjørsel Skreddervegen (Hatlen) utredes nærmere. Utredning/ planlegging høsten 2017, eventuelt gjennomføring av nødvendig tiltak i 2018.

  • Isfjorden–Tokle: Ei utfordrende strekning som må vurderes mer inngående. Forlenging av fortausløsning er omfattende og kostbart. Kombinasjon av tiltak som redusert fartsgrense, fartshumper og utvidelse av vegskulder kan være en akseptabel løsning. Rådmannen vil gå i dialog med Statens vegvesen for å utrede denne strekninga nærmere.

  • Åndalsnes–Veblungsnes og Åndalsnes Frydenlund: Utfordringer er omfattende og krever i stor grad tiltak fra Statens vegvesen. Slik problemstilling er gjeldende for brua over jernbanen (Fv64), en helhetlig og langsiktig løsning for Statoil-krysset og gang/ sykkelveg og plankryssinger på Veblungsnes (E136). For disse områdene mener rådmannen at det mest hensiktsmessige er å arbeide aktivt, på administrativt og politisk plan, for at disse svært utfordrende punktene og strekningene blir prioritert

  • Åndalsnes–Mjelva: Det er behov å gå gjennom strekninga og vurdere siktforholdene i kryss og avkjørsler der gjeldende siktkrav ikke er oppfylt. «Rydde opp» på strekninga, ved bruk av enkle tiltak.

  • Måndalen skole: Ingen behov for tiltak på skolevegene til og fra Måndalen skole.

  • Isfjorden skole- Liabygda: Ingen behov for tiltak på strekninga.

– Uholdbar situasjon

Formannskapet vedtok at de gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre trafikktryggende tiltak på omtalte strekninger. Rådmannen gis også fullmakt til å utrede strekninger i rapporten. Rådmannen poengter at mange av tiltakene må gjøres på fylkesveg og Europaveg, – blant annet tiltak for tryggere kryssing ved jernbanebrua ved Vangstun.

– Fylkeskommunen prioriterer den ikke, og det er i utgangspunktet ikke naturlig at kommunen bruker midler på en veg vi ikke har ansvar for. Vi vil derfor jobbe videre sammen med vegmyndighetene for å se hvordan vi kan få realisert tiltaket, sier Hovdenak.

Hun sier Statens vegvesen har anbefalt kommunen å lage ei prioritert liste over strekningene i rapporten.

Fortsatt ser det ut til at trygg kryssing ved jernbanebrua og Vangstun er langt fram i tid. I trafikksikkerhetsrapporten er kostnadene stipulert til mellom åtte og ti millioner kroner. Foto: Ellinor Rørvik Lothe