Det kommer fram i saksutgreiinga til saka formannskapet i Vestnes får på bordet tirsdag 12. januar. At sonderingsutvalget ser Rauma som det beste alternativet begrunnes blant annet med at Tresfjordbrua skaper nye muligheter for et sterkere forhold mellom bygdene i de to kommunene.

De peker også på at de nye planlagte samferdselsløsningene vil styrke øst/vest-forbindelsene og gjøre Rauma -Vestnes til et samferdselsknutepunkt.

Det vil styrke mulighetene for god samfunns- og næringsutvikling i hele området. I saksutgreiinga kommer det også fram at sonderingsutvalget i Vestnes har tro på at det vil være en enklere og mindre konfliktfylt jobb å fordele funksjoner fordi kommunene er enkle å sammenlikne og fordi kommunene er like i størrelse og tjenesteyting.

Har flere alternativ

Ordfører Geir Inge Lien sier han opplever at det er veldig god og positiv stemning med tanke på dialogen med Rauma, men viser til at kommunestyret i Vestens fortsatt vil ha fire alternativ å velge mellom når de 28. januar skal bestemme vegvalget videre.

– At Vestnes fortsetter alene er ett alternativ. Et annet er Aukra, Vestnes og Midsund, men det er avhengig av at Møreaksen blir realisert. Det siste, i tillegg til Rauma-alternativet, er fem landkommuner mot Sunnmøre: Stordal, Skodje, Nordal, Ørskog, og Vestnes.

Ordfører Lien forteller at de har gjennomført sonderingssamtaler også i de andre alternativene.

Formannskapsmøte tirsdag

Administrasjonssjefen i Vestnes sin innstilling til formannskapet i samråd med sonderingsutvalget, er å jobbe videre med alle alternativ, bortsett fra det med Aukra Vestnes og Midsund.

I innstillingen står det blant annet: Vestnes kommunestyre vil starte forhandlinger med Rauma kommune med formål om å komme til enighet om en intensjonsavtale for etablering av en ny og større kommune.

Det står også at Vestnes kommunestyre vil starte forhandling med landkommuner på Sunnmøre under forutsetning at Vestnes blir administrasjonssted for den nye kommunen.

Administrasjonssjefen innstiller også til at forhandlinger om intensjonsavtale ikke skal utelate alternativet med Vestnes som egen kommune.

Felles dokument

Ordfører Lien viser til rapporten fra Telemarksforsking når han blir bedt om å peke på de største utfordringene ved en eventuelle sammenslåing av Vestnes og Rauma.

– Vi har likt antall innbyggere. Vi har like kommunesenter som vi er avhengig av blir utviklet i framtida, det må vi være obs på. Det er så store avstander at vi uansett må ha to sentre. Funksjonsbiten ser jeg på som enklere, sier Lien og bekrefter at det må bli en funksjonsdeling.

På den positive siden mener Lien at ei sammenslåing vil gi kommunene en mulighet til å kunne løse en del oppgaver sjøl, som man i dag er avhengig av et interkommunalt samarbeid for å løse.

Også i dokumentet som ble utarbeidet i fellesskap mellom de to kommunene under siste sonderingsmøte 7. januar, pekes det på at det er viktig å tidlig slå fast hvilke funksjoner som skal ligge hvor i den nye kommunen, for å unngå stadige omkamper.

I dokumentet pekes det også på at den nye kommunen vil være lett å organisere og mindre sårbar.