Driftsnivået skal ned. Tiltakene skal i 2016 gi 20 mill. kr. bedre driftsresultat, 33 mill. i 2017, 40 mill. i 2018 og 41 mill. i 2019.

Kuttlista for 2016 (alle tall i tusen):

 • Politisk styring -350 (polit.godtgj., struktur og møtefrekvens)

 • Stab, støtte, felles -4.680 (LEAN og digitalisering -200, salg av tjenester til kraftfondet -210, fra 16 til 10 lærlinger -270, reduksj. barnehagegaranti til to opptak pr. år -1.000, redusere kompetansemidler barnehage -500, bygdeutviklingsmidler + overføres Kraftfondet -2.500)

 • Kultur -800 (redusert bemanning kulturskole -400, økte inntekter -200, reduserte kostnader -200)

 • Den norske kirke -150 (redusert gartnertjeneste)

 • Areal -100 (andre mindre tiltak)

 • Barn og unge -1.000 (redusere med to årsverk)

 • Vågstranda oppvekstsenter -1.600 (Vågstranda skole nedlegging fra 1.8.2016 -1.500, mindre tiltak -100)

 • Måndalen oppvekstsenter -771 (skoleskyss -50, overføring av ungdomsskolen -400, færre lærere og assistenter -321)

 • Åndalsnes oppvekstsenter -685 (Avslutte drift SFO i eget bygg -100, mindre tiltak -150, færre lærere og assistenter -360, skoleskyss -75)

 • Åndalsnes ungdomsskole -1.230 (skoleskyss ut over 4 km. -50, færre lærere og assistenter -1.180)

 • Isfjorden oppvekstsenter -625 (mindre tiltak -100, skoleskyss ut over 2 og 4 km. -65, færre lærere og assistenter -360, SFO i nytt skolebygg -100)

 • Åfarnes oppvekstsenter -340 (færre lærere og assistenter -200, mindre tiltak -140)

 • Hjemmetjenester -750 (overføring boliger til sjukeheim - færre turnuser -250, samle alle heldøgns avlastningstilbud -500)

 • Institusjonsbasert omsorg -1.975 (red. drift med en pasientgruppe på sju plasser -1.675, redusert vikarbruk -300)

 • Kurativ enhet -1.150 (ikke ansette ekstra ressurs friskliv -150, redusert kostnad legetjenester -1.000)

 • NAV Rauma -452 (aktivitetskrav for sosialstønadsmottakere -342, inntekter jobbsentr. -110)

 • Kommunalteknikk -543 (nedlegge komm. veger -193, garntertj. -150, skogrydding gatelys -100, mindre tiltak -100)

 • Formålsbygg -1.270 (salg av Veøy -100, avslutte drift SFO Åndalsnes i eget bygg -100, drift SFO i eget skolebygg -100, redusert renholdsfrekvens -200, riktig føring av lønn -200, ett årsverk vaktmester -570)

 • Skatt, rammetilskudd, finans -3.770 (økt eiendomsskatt fra 3,6 til 5,5 promille)