Til politikerne i Rauma kommune

Da er det snart nytt budsjett som skal vedtas, og i den forbindelse vil Åndalsnes Idrettsforening komme med en innstendig oppfordring om at en på nytt ser på det vedtaket som i fjor resulterte i store merkostnader for idrettslaget.

Vi refererer til økningen av halleie i Raumahallen og Isfjordshallen. Dette ble vedtatt i fjor – uten at det hadde vært gjort noen som helst undersøkelser om hva dette vil medføre for idrettslagene. Det hadde heller ikke vært forelagt idrettsrådet.

I Lov om Folkehelse, § 11 Helsekonsekvensutredning, - står det at mulige konsekvenser av tiltak skal utredes. Dette er heller ikke gjort.

Det legges ned en betydelig mengde frivillig arbeid i regi at idrettslagene, for å gi barn og unge et fritidstilbud, en mulighet til å holde seg fysisk i god form og dermed også ett godt grunnlag for barn og ungdoms psykiske helse.

I en NOVA–rapport basert på tall fra Ung data undersøkelsen, kommer det frem at i tillegg til relasjon til skole og foreldre, er relasjon til venner er en viktig del for barn og unge sin psykiske helse. Idrettslagene er en sterk aktør, som legger til rette for at barn og ungdom kan møtes og bygge relasjoner som er viktig for deres fremtid.

Vi ber dere politikere prioritere barn og ungdom, og gi de frivillige idrettslagene bedre driftsvilkår. Hjelp oss frivillige til å ha mest mulig fokus på barn og ungdom. Da kan vi som idrettslag heller fokusere på å øke aktiviteten og tilbudet, istedenfor å bruke mye ressurser på å skaffe midler til drift. Et uønsket alternativ er betydelig økning av treningsavgifter. Ved å holde treningsavgiftene på et greit nivå, vil en fortsatt kunne favne alle, og ingen trenger å slutte på grunn av for høye kostnader.

Åndalsnes Idrettsforening

På vegne av Hovedstyret: Leder KjellBersås

Daglig leder: Aksel Berget Skjølsvik