Leder tirsdag 17. september 2020

Rauma kommune sitter uansett med «svarteper»

Foreslår søksmål: Styreleder Ellinor Torsgård Solheim i det kommunalt eide Rauma Boliger AS.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Nyheter

Da vi trodde at økonomien i Rauma kommune ikke kunne bli verre, så dukket det opp et krav fra Skatteetaten på 4,6 millioner kroner rettet mot det kommunalt eide selskapet Rauma Boliger AS. Situasjonen er fortvilet, for kommunen sitter uansett igjen med «svarteper».

Bakgrunnen for kravet er at Skatteetaten mener Rauma Boliger AS ikke er berettiget momskompensasjon, som de allerede har fått utbetalt. Derfor må 4,6 millioner kroner tilbakebetales.

Rauma Boliger AS har ikke så mye penger. Derfor har styret henvendt seg til eieren, Rauma kommune, og bedt om å få tilført to millioner kroner som et likviditetslån og to millioner kroner som et kapitaltilskudd. «Selv om tapet skyldes forhold selskapet ikke rår over, er styret ansvarlig for egenkapital og likviditet, og vil derfor ta selskapet til skifteretten innen kort tid, dersom ikke frisk kapital tilføres», skriver styreleder Ellinor Torsgård Solheim i innkallinga til generalforsamlinga.

Kommunen har slik vi ser det ikke noe valg, og er nødt til å punge ut. For hvis regninga ikke betales, vil Rauma Boliger måtte begjære seg konkurs. Og da vil kravet bli rettet mot eieren, Rauma kommune, som likevel får regninga.

Men det er en annen mulighet, og det er å lytte til rådet fra selskapets styreleder Ellinor Torsgård Solheim. Hun er uenig i kravet og foreslår å gå til sivilt søksmål mot Skatteetaten.

Eventuelle rettslige skritt må vurderes nøye. Svært nøye. Erfaringen fra tvisten med Veidekke etter Rauma Helsehus-kontrakten, er at rettssaker er krevende på mange vis: Det stjeler fokus. Og skulle man ikke vinne fram, kan det få konsekvenser for omdømmet. Og det kan påføre kommunen ekstra kostnader hvis man idømmes saksomkostninger.

Det er også et faktum at kommunen egentlig ikke har de 4,6 millioner kronene som Skatteetaten krever fra Rauma Boliger AS. Et kommunalt merforbruk pr. juli på 30,6 millioner kroner gjør at utfordringene er enorme, selv uten Rauma Boliger-kravet. Slikt sett bør politikerne våge å spørre om de har så mye å tape på en rettssak.

Svaret bør komme fra en uhildet og skarpskodd jurist som ikke har, eller har hatt, befatning med denne saka.