– Situasjonen er mye verre enn vi trodde

Skolesjef Aina Øyen Henden erkjenner at mobbesituasjonen i Rauma er mye verre enn hun trodde.

På bakerste benk: Skolesjef Aina Øyen Henden fulgte debatten i kommunestyret torsdag om mobbing. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Vi har ikke ekstraressurser i skolen. Det er fratatt oss. Vi er helt nedskrapet på ressurser.

Nyheter

Torsdag publiserte skoleporten.no resultatene av Elevundersøkelsen 2019, der 7. og 10. klassinger er spurt om trivsel og mobbing. Konklusjonen var nedslående: Det er blitt mye mer mobbing på skolene i Rauma det siste året.

I 2019 svarer 13,5 prosent (8,3 prosent i 2018) av elevene på 7. trinn at de opplever at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 2019-tallene for 10. trinn er på 9,2 prosent (8,8 prosent i 2018).

Hvis vi går enda mer detaljert ned i svarene, ser vi at på 7. trinn er tilbakemeldingene slik for 2019:

  • 9,5 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene
  • 2,8 prosent svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene
  • 2,8 prosent svarer at de har blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene

Dramatisk verre

Rauma er dramatisk verre stilt enn gjennomsnittet for både Møre og Romsdal fylke og gjennomsnittet for landet som helhet.

– Vi har sett på det, og det var trist lesing. Det var mye verre enn vi trodde, så nå har jeg sendt en epost til rektorene. Vi skal dykke ned i bakgrunnstallene på neste skoleledermøtet tidlig i mars, etter vinterferien. Vi må legge en plan for hva vi skal gjøre videre, og se det i sammenheng med vedtaket i kommunestyret, sier skolesjef Aina Øyen Henden.

Spesielt ille i 7. klasse

Spesielt dramatisk er økningen av andelen elever som mobbes på 7. trinn.

– Hva kan årsaken være til at det er en så sterk økning?

– Umiddelbart må vi kanskje se på muligheten til å styrke vakthold i friminuttet. Det er i overgang mellom aktiviteter at det er lett for å bli episoder. Det er blant annet slike løsninger vi må se på når vi skal jobbe på skoleledernivå i neste møte.

– I saksframlegget til kommunestyret om Elevundersøkelsen gir du inntrykk av at situasjonen ikke er særlig endret etter den siste undersøkelsen fra seinhøsten 2018. Hvorfor?

– Jeg har et annet datagrunnlag enn det som kommer fram i skoleporten. Der er det sammenfattet mange ulike element. Men jeg ser at tallet er veldig høgt blant gutter, og det er veldig overraskende.

– Hvorfor er det overraskende?

– Fordi det tradisjonelt sett bruker å være litt lavere blant gutter. Jeg har ikke godt svar før vi får analysert tallene. Hver enkelt skoleleder må se på sine tallgrunnlag, så må vi legge en strategi framover – og vi må gjøre jobben bedre enn det vi har gjort til nå, sier Henden.

Må vurdere mobbeombud

– Er det grunn til allerede i dette skoleåret å få på plass en person som skal jobbe med mobbing?

– Det må bli en av de tingene vi ser på. Vi har ikke ekstraressurser i skolen. Det er fratatt oss. Vi er helt nedskrapet på ressurser. Det blir vanskelig å omdisponere en lærer; det vil gå ut over undervisning i neste omgang. Vi må se på hva vi kan gjøre på hver enkelt skole som kan være bedre enn det vi gjør i dag. Og så må vi se på mulighetene til å få på plass mobbeombudet som kommunestyret vil ha.

Hun sier at skolelederne er veldig bekymret for nedskjæringene i skoleverket.

– Vi er bekymret alle sammen for den anstrengte økonomien vår. Den knappe ressurstilgangen vi har kan være en medvirkende årsak til at vi får slike uønskede hendelser, sier skolesjefen.