I 2005 flyttet myndighetene ansvaret for barnehagene til Kunnskapsdepartementet. Samtidig poengterte de at barnehage er første ledd i utdanningsløpet, selv om tilbudet er frivillig. Med utgangspunkt i lov og rammeplan vil barnehagenes posisjon i utdanningssystemet handle om arbeidet med barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Et systematisk pedagogisk tilbuds ansvar må være å gi fra seg nysgjerrige barn med lyst til å lære, med høy sosial kompetanse, og stor tro på egne evner og muligheter til å lykkes.

Hvordan kan Utdanningsforbundet påstå at barnehage er utdanning?

Å gi barn en god start, en god barndom og et godt grunnlag for videre liv og læring krever kompetanse.

I barnehages mandat beskrives det hvordan barnehagen skal arbeide med barns sosialisering til samfunnet, og deres læring og kvalifisering og ikke minst deres danning som enkeltmennesker. Barnehagens rammeplan har mål som sier hva slags kompetanse barnehagen skal arbeide for at barn skal oppnå. Disse målene er formulert på måter som tar høyde for at barn lærer på ulikt vis og at de også kan lære forskjellige ting av samme aktivitet.

Hva er barnehagelærerens ansvar og oppgaver?Barnehageloven krever at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagelæreren har denne kompetansen.

For å skape gode læringsmiljøer tar barnehagelærere utgangspunkt i barns interesser og hva barn skal lære, og de bruker sin kunnskap om hvordan barn utvikler seg og lærer. Barns læring fremmes i relasjon med andre, derfor er barnehagelærerens arbeid med vennskapsrelasjoner, lek og omsorg en viktig del av arbeidsdagen.Barnehagelæreren har ansvar for:

• enkeltbarn

• barnegruppa

• personalsamarbeid

• veiledning og samarbeid med barnas foreldre og andre samarbeidspartnere som skole, PPT og barnevern.

For å kunne gi barn i gruppe optimale forhold for lek, læring, omsorg og utvikling, kreves det mye kunnskap om barn. Gjennom lov om barnehager slås det fast at barnehagen er en pedagogisk institusjon, og at det pedagogiske arbeidet skal ledes av barnehagelærere. Barnehagebarn trenger en lærer med høyere utdanning som gir spesifikk kunnskap om barn i grupper, om barns utvikling og læring og om barnehagens brede samfunnsmandat. Barnehagelærerens utdanning og kunnskap om barnehagebarn bidrar til det brede samfunnsmandatet barnehagene er gitt blir ivaretatt.

Barns utdanning starter i barnehagen- derfor trengs det flere barnehagelærere.

Utdanningsforbundet Molde, Anja Rørset og Bjarnhild Ulriksborg