HV 11 består av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylke, som har utfordrende geografi og dårlig infrastruktur. HV 11 er nå foreslått flyttet til HV 09 i Hordaland og HV 12 i Trøndelag. Dette kan ikke LO Møre og Romsdal godta!

Sikring av våre objekt som blant annet vannstasjoner og strøm, bør være styrt og utført av enheter med god lokalkunnskap om de to fylkene!

LO Møre og Romsdal slutter seg til Norges Offisersforbunds kommentarer til høringsnotatet til forsvarssjefen, om nedleggelse av HV 11.

LO Møre og Romsdal er bekymret for forslaget om nedleggelse av HV 11. Den foreslåtte nedleggelsen innenfor Heimevernet vil i betydelig grad redusere Heimevernets evne til å være landsdekkende, og svekke evnen til å være en bærebjelke i samfunnets totalberedskap. Argumentasjonen om redusert antall objekter som trenger beskyttelse, har ikke tilstrekkelig grunnlag for forslaget om nedleggelse.

En nedleggelse av HV 11 vil føre til et stort geografisk område uten daglig tilstedeværelse av distriktspersonell, noe som vil svekke det sivil-militære samarbeidet i området. Vi har behov for lokal kompetanse i både krig- og fredstid!

LO Møre og Romsdal krever at forsvarsjefen fokuserer på å styrke Heimvernet, istedenfor nedleggelse av HV 11, i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane!

Uttalelse fra LOs fylkes-konferanse i Møre og Romsdal