Det er hektiske og spennende dager i helse- og omsorgstjenesten i Rauma. Tidlig i 2018 flytter store deler av helse- og omsorgstjenesten i Rauma kommune inn i det som skal bli landets mest moderne helseshus på Stokkekaia. Bygget blir navet i fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rauma, der ulike profesjoner vil samarbeide tett for å tilby enhetlige og gode tjenester til innbyggerne våre. Vårt fokus er på hva som er viktig for deg.

I midten av mars 2018 skal alle støtte- og fellesfunksjoner i helsehuset være oppe og gå. I første etasje skal alle hovedfunksjoner være flytta inn og være i drift innen 19. mars. Innen 6. april er sykehjemsdelen tatt i bruk og alle pasienter har flytta inn i de nye flotte lokalene.

Helsehuset fylles med kvalitet

Bygget er viktig, men det er tjenestene og menneskene som fyller huset som utgjør en forskjell. Parallelt med byggingen pågår det flere omfattende delprosjekter som jobber med innholdet i tjenesten og hvordan man skal samarbeide for å oppnå helhetlige pasientforløp. De vil si helhetlige og samordnede tjenester som er tilpasset hver brukers behov gjennom hele livsløpet.

Det jobbes med hvordan vi skal benytte oss av teknologi for å gi gode og fremtidsretta helse- og omsorgstjenester. Det jobbes med organisering av bemanning og kompetanse, hvordan matproduksjon/distribusjon skal foregå, logistikk knyttet til hjelpemiddelhåndtering, medisinhåndtering, og tilbud innen aktivisering og mye mer. Til sammen skal dette bidra til å nå måla vi har satt oss. Brukernes fremtidige behov er hele tiden ledestjerna for valgene som tas.

Utsetter institusjonsbehov

Rauma kommune er i ferd med å gjøre en omfattende og krevende omlegging av tjenesten, der fokuset er på å styrke de hjemmebaserte tjenestene og gi helthetlige tjenester til brukerne våre. Samtidig setter fremtidens tjenester større krav til oss om å tenke tverrfaglig samarbeid for å få til helhetlige pasientforløp – og på samme måte som i mange andre tjenester i kommunen - må vi tenke nytt og annerledes.

Tverrfaglig kompetanse og samarbeid er viktige elementer når våre dyktige medarbeidere skal legge til rette for at innbyggerne våre skal kunne bo lengre hjemme. Vi skal løse utfordringer på et lavere nivå i omsorgstrappen og utsette behovet for institusjon så lenge som mulig. Dette innebærer at vi går ned på antall langtidsplasser i institusjon, og tilbyr flere korttidsplasser, bokollektiv og bofellesskap med bemanning, større fokus på hjelpemidler, forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og tjenester i hjemmet.

Behovet og befolkningssammensetningen endrer seg. I årene som kommer vil antall eldre over 80 år gå ned. Fra 2025 vil det igjen øke. På samme tid endrer tjenestebehovene seg. Flere yngre får behov for tjenester og mange eldre er friskere og lever lengre. Det er derfor viktig at vi planlegger fram i tid og legger opp til fleksible løsninger – som kan skaleres opp eller ned i fremtiden. Derfor legges det blant annet opp til at man kan bygge omsorgsboliger på nabotomta til helsehuset, om det behovet dukker opp. Disse boligene vil kunne bygges med en fleksibilitet som gjør at man kan benytte dem som institusjonsplasser om det er behov for det.

Hva inneholder helsehuset?

En grunnleggende ide med prosjektet er at vi skal gå fra en tradisjonell sjukeheim til et helsehus. Et helsehus inkluderer så mye mer enn bare sjukeheimsplasser. I første etasje vil det være utadrettede funksjoner som en frisklivssentral med masse aktiviteter, treningsrom, treningskjøkken for beboere, og det er aktuelt med frisør, fotpleie mm, som sammen bidrar til å løfte dette til noe annet enn en vanlig sjukeheim. Det inneholder dagplasser, og dagaktivitetsplasser. Det vil være mye boltreplass i fellesarealer i tillegg til flotte og innholdsrike utearealer. Det vil være et luftig inngangsparti med informasjonstjenester, kafé/kantine og utsikt gjennom bygget til sjøen. Dette skal bli et helsehus med masse aktivitet og et bredt tilbud, ikke bare for beboere og brukere, men for innbyggere i hele Rauma både i og utenfor bygget.

De hjemmebaserte tjenestene skal driftes fra det nye helsehuset. Samlokalisering og tettere samarbeid med de andre tjenestene blir et løft som alle vil dra nytte av. Sammen vil de samarbeide tett for å sikre helhetlige pasientforløp tilpasset den enkelte bruker. I de tre øverste etasjene i helsehuset vil det være 60 langtids sjukeheimsplasser, 30 korttidsplasser, kontor for tilsynslege og mindre postkjøkken i hver avdeling.

Velferdsteknologi

Teknologiutviklingen går fort. Bruk av ny teknologi gir oss nye muligheter – både til å jobbe smartere og gi brukerne våre nye muligheter og hjelpemidler. Vi har sett på erfaringer fra andre kommuner hva teknologien kan gjøre med måten vi jobber på og hvordan brukerne kan benytte ny teknologi for å få en enklere hverdag. Et viktig prinsipp er at teknologien ikke skal erstatte tiden ansatte har med brukerne, men derimot at man kan frigjøre tid til mer pasientkontakt – mer omsorg.

Velferdsteknologi blir viktig i helsehuset. Bygget har blant annet smartdører som kun åpner seg for de som har definert adgang – f.eks. at en bruker ikke kommer seg inn på naboens rom, eller at noen dører kun åpner seg for ansatte. Det er hev- og senkbare løsninger på badene som gjør hverdagen enklere for både brukere og ansatte. Bygget vil ha et elektronisk legemiddelsystem, som vil bidra til økt pasientsikkerhet, mindre tidsbruk på manuelle jobber og reduserte kostnader.

Teknologien i huset og mulighetene det gir er viktig, men det er vel så viktig i den hjemmebaserte tjenesten. Sammen med andre hjelpemidler og tilrettelegging blir teknologi en viktig faktor i jobben med å gjøre brukerne våre trygge nok til å bo lengre hjemme – og øke tiden våre ansatte kan bruke sammen med de hjemmeboende.

Mat og aktivitet

God mat er god helse. Både beboere på helsehuset og hjemmeboende skal ha et likt mattilbud, som består av god og variert mat som lages etter strenge kvalitets- og hygienekrav. Det skal bygges et omfattende produksjonskjøkken i helsehuset som skal lage mat til 90 beboere i helsehuset og til cirka 150 hjemmeboende rundt om i den lange kommunen vår.

Maten produseres etter det såkalte kok-kjøl prinsippet der sluttilberedingen foregår i postkjøkkenene i alle avdelingene i helsehuset og hos hjemmeboende. Det er her samværet rundt måltidene og omsorgen finner sted. Denne produksjonsmetoden sikrer god kvalitet på maten til alle i hele kommunen, samt at det gir fleksibilitet for pasientene i forhold til hva de vil spise og når, siden de kan velge fra en meny. Kommunestyrets vedtak sier at produksjonsprinsippet er såkalt kok/kjøl, men at kjøkkenet er bygget slik at det ikke utelukker kok/server på helsehuset i framtida.

Helsehuset har også et kantinekjøkken og en inkluderende kantine/kafé som vil være et åpent samlingspunkt for alle i kommunen. Kafe/kantinedriften settes ut til private drivere.

Aktivitet er også en sentral del av tjenesten. Uteområdene og omgivelsene våre legger gode premisser for utendørsbaserte aktiviteter og innomhus har vi gode treningsfasiliteter. Blant annet har vi kjøpt inn en avansert treningssykkel som gjør at pasientene kan sykle i et valgt landskap på skjerm. Vi vil også kjøpe inn e-sykkel rick shaw som gjør at vi enkelt kan ta med pasienter på tur i nærområdet. Disse to tiltakene er et direkte resultat av givergleden til lag og organisasjoner i Rauma og privatpersoner. En stor takk til Landsforening for hjerte- og lungsyke (LHL), Grytten bondekvinnelag og Levi Mikalsen med bidragsytere!

Uteområder

Helsehuset representerer starten på en ny bydel i Åndalsnes. Området rundt bygget vil ha en rekke spennende funksjoner og aktivitetstilbud. Fronten mot sjøen blir hektet på Isfjordspromenaden som går inn mot sentrum og det legges opp til badeplass og et flott parkområde som alle kan benytte. Det er et viktig element i prosjektet at det skal skapes tilbud som alle vil benytte. Det gir området mer variasjon og mer liv. Derfor er det blant annet planlagt både grøntarealer, vandrestier, sandvolleyballbane, leikeareal og badeplass. Målet er at området rundt helsehuset skal være et aktivitets- og rekreasjonsområde som er til glede for både beboere, besøkende, pårørende, ansatte og alle innbyggerne i Rauma. I andre etasje skal en av terrassene tilrettelegges som sansehage.

Et verktøy i det store bildet

Helsehuset og tjenestene i bygget blir et stort løft, og blir navet i fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rauma – både i institusjon og for hjemmeboende. Vi får et moderne bygg som legger til rette for å gi gode tjenester i fremtiden og som bidrar til at ansatte kan tilby helhetlige og samordnede tjenester til innbyggerne som har behov for våre tjenester.

Foto: Ellinor Rørvik Lothe