Møre og Romsdal er det fylket i Norge som er mest avhengig av sjøen for samferdsel.  Rutelisten til Fylkeskommunen viser 25 ferje- og 6 hurtigbåtsamband.  Å erstatte fjordsamband med bru vil imidlertid kreve kostnadseffektive og innovative løsninger.  Vårt selskap, LMG Marin AS, har i mange år nedlagt store ressurser i videre utvikling av flytebruer som kan anvendes for mange av de over 100 fjordkryssingene i Norge, og også for det internasjonale markedet

Bergsøysundet flytebru - et anonymt smykke av ingeniørkunst

Bergsøysundet flytebru på Nordmøre har vært i drift siden 1992. Den har fungert uten spesielle tekniske problemer og har vist seg å være en svært sikker bruløsning.  Flytebrua ble utviklet av de norske ingeniørfirmaene Johs Holt og Veritec, etter å ha vunnet en åpen idekonkurranse satt ut av Veidirektoratet.  Konkurransen viste at norske, private ingeniørmiljøer besitter unik kompetanse i internasjonal sammenheng, ikke minst på konsept- og teknologiutvikling.  Inflasjonsjustert til 2018 prisnivå ville dagens prislapp på Bergsøysundbrua vært ca. NOK 580 mill, eller en enhetspris på ca. NOK 635.000 per løpemeter flytebru.

Statens Vegvesen blir prosjekteringsmonopolist

Siden 1992 har Statens Vegvesen i økende grad overtatt konseptutviklingen av bruer i Norge, og har i dag i praksis et prosjekteringsmonopol på bruer.  Norske ingeniørmiljøer er i stor grad redusert til bemanningsbyråer som leies inn i SVV’s organisasjon for å utrede ideer generert av ansatte i SVV.  Lange hengebruer i forskjellige varianter har vært prioritert av SVV i Møre og Romsdal og er blitt servert som løsning på påfallende mange av fjordkryssingene.  Hengebruene har vist seg å være kostbare løsninger, men er servert som beste løsning.

Statsetaten opptrer i mange roller, som rådgiver til fylker og stat, utreder, teknologiutvikler, konseptutvikler, prosjektplanlegger og har til slutt gjennomføringsansvar.  I flere av disse rollene er de i direkte konkurranse med private fagmiljø.  I 2013 ble LMG Marin kvalifisert av SVV til å delta i en konseptkonkurranse for kryssing av Sognefjorden. Det var en hyggelig opplevelse, og LMG gikk inn konkurransen med flytebru med skipspassasje. Vi trakk oss imidlertid fra hele konkurransen da det ble klart at SVV krevde å overta alle ideer og konsepter som ble utviklet, og sto fritt til å videreformidle disse for bruk hos andre, - også til konkurrenter i inn- og utland.

Håret i suppen

I 2016 fikk LMG Marin forespørsel på utredning av flytebrumuligheter for Romsdalsaksen, og vi valgte å bistå dem med vår kompetanse.  Vi opplevde at SVV Midt betraktet oss som et «hår i suppen».  Det som imidlertid var overraskende, var den arrogante feilinformasjon som ble igangsatt mot en privat aktør. Det toppet seg da SVV påsto at «En flytebru vil koste fem mill pr. meter» (Budstikka 9. januar 2017).  Med dette som referanse formidlet Budstikka noen dager senere en uttalelse fra en lokal stortingsrepresentant at LMG Marins estimater (for Romsdalsaksen) «… ikke var troverdige».

SVV Midt har aldri gjort forsøk på å dementere eller presisere disse avisartiklene, selv om de er fullstendig klar over at påstanden i beste fall er grovt misvisende.  LMG Marin hadde antydet en entreprisekost på ca. NOK 1 mill per meter, bl.a. med basis i tilsvarende design-kriterier som Bergsøysundbrua og Nordhordlandsbrua.

Den ca. 5 km lange 4 felts flytebruen for Hordfast, som er utformet i regi av SVV Vest, viser nå at SVV har enhetspriser per kg stål for Hordfast som er svært nær estimatene som LMG Marin presenterte for en 2-3 felts flytebru til Sekken i Romsdalsfjorden.

Målinger og grunnlagsdata

Vi er blitt gjort kjent med at SVV Midt nylig har gjentatt påstanden om behov for minst 5 års havmiljømålinger på hvert eneste sted i en fjord hvor en vurderer å anlegge en bru.  Påstandene var spesielt knyttet til Langfjorden og Sekken. Ingen bestrider behovet for langsiktige målinger, som mange steder innen offshore gjøres kontinuerlig.  For spesifikke lokasjoner gjøres som regel statistiske beregninger ut i fra tilgjengelige miljødata fra andre, representative steder.

Hovedutfordringen med 5 års måledata fra en lokasjon, er en overveiende sannsynlighet for at de innsamlede dataene fortsatt ikke er representative for de ekstreme miljøkrefter som en bru alltid må beregnes for.  Julsundet, Sekken og Langfjorden tilhører samme fjordsystem, - Romsdalsfjorden.  En må regne med at en hengebru for Julsundet blir dekket godt inn med nødvendige miljødata målinger, som grunnlag for statistiske beregninger av ekstremkrefter. Ytterligere fulle 2x5 års målinger som foreslått for både Langfjorden og Sekken, vil gi helt unødvendige forsinkelser.

Industriutvikling

LMG Marin ser et betydelig industrielt potensiale ved bygging av flytebruer, både i Norge og utlandet, som kan gi mange arbeidsplasser i regionene.  Møre og Romsdal har en interessant industriell struktur som kan videreutvikles til å møte kravene ved denne type leveranser. Flytebruer ligger også godt til rette for rimelige, standardiserte løsninger for de mange norske fjordene.

Vi er mange som setter pris på arbeidet som SVV på gjør på mange områder, men det er viktig at grensegang mot privat sektor på en del områder blir endret, slik at innovasjon og nytenkning ikke begrenses til det som kommer fra enkelte ansatte i en utvalgt statlig etat.

Markedet i Norge for flytebruer burde være stort, med over 100 ferjestrekninger, der mange ønskes avløst med bru. I tillegg har vi et enormt internasjonalt marked, dersom privat sektor slipper til i hele verdikjeden i det norske hjemmemarkedet.  Næringslivet i Møre og Romsdal kan bli ledende om man forstår mulighetene og benytter seg av dem.  Politikerne burde gripe muligheten.