I kommunestyremøtet 16. juni 2016 ba et stort flertall av representantene administrasjonen om å forberede en framtidig skolestruktur med tre ungdomsskoler i Rauma. Til tross for dette foreslår rådmannen nok en gang å legge ned ungdomsskoletrinnene på Åfarnes og i Måndalen. Han skriver i sitt budsjettforslag at han ikke har klart å finne økonomisk dekning for denne ambisjonen, og at en rekke kommuner på Raumas størrelse og geografi har gjort det samme.

Ja, hvor sammenliknbare er egentlig disse? Det er i alle fall ingen av kommunene i fylket som har skoleveger i nærheten av det vi ville ha fått i Rauma. Uansett kommunegruppe er det få elever i fylket som har mer enn 25 km til nærmeste ungdomsskole. Det finnes riktignok enkelte unntak, som f.eks. Kårvatn i Surnadal – selveste «Fjellgården i Trollheimen» som også er kjent fra Barne-TV. Avstanden herfra til ungdomsskolen i Skei er fortsatt bare 34 km – kun 2/3 av avstanden fra Mittet til Åndalsnes.

Avstanden fra Mittet til Åndalsnes er faktisk så stor at elever ved videregående skole har rett på borteboerstipend. De som likevel tar bussen til Rauma Vgs drar ut døra kl. 06.30, og bruker 1 time og 30 minutt én veg. Dette er 15 minutt lengre enn det som har vært anbefalt som maks reisetid for ungdomsskoleelever. Denne anbefalingen er seinere trukket tilbake av departementet, fordi en mente den var for lang for det som var til barns beste.

En kunne sjølsagt argumentere med at en bygd som Verma også har lange skoleveg, men da må man samtidig spørre til hvilken pris? Siden 2000 er folketallet i bygda nærmest blitt halvert, fra 137 til 75 innbyggere. Skole i nærmiljøet er en helt nødvendig forutsetning for tilflytting og befolkningsvekst. Dette gikk klart fram av det utredningsarbeidet som ble gjort forut for Samfunnsplanen i 2013. Kun tilgang på jobb ble rangert som viktigere.

Sentralisering av ungdomsskolene i Rauma vil på ingen måte være å følge andre sammenliknbare kommuner. Vi ville skille oss kraftig ut. Dette er helt kritisk for bygder som først og fremst tiltrekker seg folk på grunnlag av gode oppvekstvilkår. Rauma risikerer å bli Verdens verste kommune for familiekjære mennesker. Spørsmålet er ikke om vi har økonomisk dekning til å opprettholde ungdomsskolene, spørsmålet er vel heller om vi har råd til å legge de ned?

Nå er det opp til dere som politikere i Rauma å ta grep og vise hvem som styrer denne kommunen. Vi har stor tiltro til at dere vil stå ved deres løfter og vedtak. For oss på Nordsida er det likevel ikke nok at skolene blir «berget». Vi begynner å bli slitne av denne stadige kampen, og behøver nå ro og trygghet for oss sjøl og våre barn. Forslaget om nedleggelse må ikke bare ut av budsjettet, men også ut av økonomiplanen – ut av verden! Dette handler ikke egentlig om økonomi og KOSTRA-tall, og kommer heller aldri til å gjøre det. Det handler om livskvalitet, likeverd og fundamentale menneskelige verdier.

Aksjonsgruppa vern om Åfarnes oppvekstsenter