En god barndom varer hele livet. Derfor vil SV fortsette satsinga på barnehager, slik at de kan ivareta barnas behov for omsorg og lek, læring og danning.

Forskning viser at barn som har gått i gode barnehager trives, utvikler seg og klarer seg bedre i seinere skolegang. Både OECD og EU peker på at det å investere i god kvalitet i barnehagen, også gir god avkastning for samfunnet.

SV sitt landsmøte vedtok nylig partiets arbeidsprogram for perioden 2017- 21. Her er noen av de tiltakene som trekkes fram for å styrke kvaliteten i barnehagen:

• Flere barnehagelærere og andre ansatte.

Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere. SV vil innføre en norm som sikrer at minst 50% av de ansatte i barnehagen er barnehagelærere.

Videre må minst 25% være fagarbeidere. SV vil også ha en nasjonal bemanningsnorm med minimum 1 voksen pr. tredje barn under 3 år, og en 1 voksen pr. sjette barn over 3 år.

• Pengene skal gå til barna, ikke til profitt.

Barnehage skal være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig, tilgjengelig og fleksibelt barnehagetilbud med høy kvalitet. SV vil sikre at all offentlig støtte til barnehagen og foreldrebetaling skal komme barna og barnehagen til gode.

SV sitt landsmøte vedtok at profittfri velferd skal være ett av partiets fem prioriterte krav i forhandlinger om en ny regjering etter høstens stortingsvalg. Omsorg er omtanke, ikke butikk! SV vil derfor stoppe kommersielle eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten, slik blant annet barnehagesektoren blir. Der høyresida gjør seg til talsmenn for at kommersielle eiere skal få ta penger ut av barnehagen, vil SV kjempe for at det samfunnet og foreldrene betaler inn til barnehagen, skal komme barna til gode.

I Oslo, Trondheim og Tromsø er det vedtatt å si nei til nye kommersielle barnehager. Flere kommuner burde følge opp med lignende vedtak.

• Barnehage skal være en attraktiv arbeidsplass.

Gode lønns – og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter i barnehagen. SV vil lovfeste krav til tariffavtaler for barnehager som mottar offentlig støtte.

• Fjerne målstyring og testing.

Standardiserte tester bidrar til et snevert syn på barns utvikling og et instrumentalistisk syn på læring. SV vil øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kunnskap om barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegruppe.

• Sørge for billigere barnehage.

SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. Derfor vil vi redusere foreldrebetalinga, og på sikt gjøre tilbudet gratis. Vi vil starte opptrappinga ved å innføre gratis halvdagsplass for alle.

• Alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller 1 år.

For å skape trygge og gode bomiljø og redusere behovet for transport, skal barnehager etableres i barnas nærmiljø. SV ønsker løpende opptak til barnehagen. I denne perioden skal det minst innføres to årlige opptak til barnehagene.

Vi må bruke de store summene på de små menneskene. En god barndom varer hele livet – en dårlig setter varige spor. Derfor vil SV satse på den gode barnehagen.