Jeg er bosatt i Rauma, pendler daglig til/fra arbeid i Molde og har delvis uregelmessig arbeidstid. Busstilbudet mellom de to kommunene (herunder inkludert ‘Skålabussen› med korrespondanse til Åfarnes fra Sølsnes) er i dag såpass bra at bruk av privatbil sjelden har vist seg nødvendig - selv på kveldstid. Har også barn som pendler med buss til/fra både skole og/eller organiserte fritidsaktiviteter på kveldstid i Molde. Også for deres del dekker bussen i dag behovet på en tilfredsstillende måte.

Vi er ikke de eneste. Daglig er det mange fra Rauma som pendler til/fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter i Molde. En del bruker riktignok privatbil, men det er også mange av oss som er avhengig av et tilfredsstillende kollektivtilbud. Det er også en del reisende som bruker kollektivtilbudet den andre veien - ikke minst i korrespondanse med tog på Raumabanen. Busstilbudet og kundegrunnlaget på strekningen må naturligvis ses i sammenheng med ‘Skålabussen’ og alle - både voksne og barn/unge, på Bolsøya og Skålahalvøya som også er avhengig av et godt busstilbud til/fra Molde sentrum daglig.

Svært mange uttrykker nå usikkerhet omkring konsekvensene av den planlagte stengingen av Fannerfjordtunnelen daglig (bortsett fra natt til søndag) mellom kl. 18 og kl. 06 allerede fra oktober 2014.Vegvesenet opplyser at omkjøring rundt Osen (Fv 406) er eneste alternativ. Jeg registrerer at mange setter spørsmålstegn ved både kapasitet og kvalitet på denne omkjøringsveien. Hvordan transportnæringa vil løse utfordringene er også et kjernespørsmål her. Uansett; det er et faktum at den planlagte omkjøringsveien er en betydelig omvei sammenlignet med Fannefjordtunnelen. Turen rundt Osen vil selv med privatbil sannsynligvis gi en (teoretisk) reisetid mellom Molde og Åndalsnes (eller motsatt) på minimum 2 timer.

De aller fleste vil måtte legge inn ekstra margin på strekningen Molde - Sølsnes som følge av usikkerheten som vil råde om kjøretiden rundt Osen når veien der får en betydelig økt trafikk - spesielt vinterstid. Problemene vi allerede i dag opplever når det gjelder ferjekapasiteten og -frekvensen over Langfjorden vil bidra til å øke utfordringene ytterligere. I praksis snakker vi derfor sannsynligvis om reisetider for privatbil på strekningen Molde - Åndalsnes på opp mot 2 1/2 time etter kl. 18 det nærmeste året. Bussen vil høyst sannsynligvis bruke betydelig lengre tid. For barn og unge er bussen i de fleste tilfeller det eneste alternativet for å komme seg til/fra aktiviteter. I øyeblikket råder det nærmest total usikkerhet omkring hvordan kollektivtilbudet kommer til å bli ved den planlagte tunnelstengingen. Kommer bussen i det hele tatt til å gå? Rundt Osen? I så fall hvordan blir rutetidene og reisetida?

Hvordan blir korrespondansen med ferja (i dag venter normalt ikke ferja på bussen dersom bussen ikke holder rutetida)? Hurtigbåtløsning? Spørsmålene og ryktene er mange. Usikkerheten råder. Ikke bare blant en del av oss som bor i Rauma, men også blant svært mange voksne, barn og unge på Bolsøya og Skålahalvøya. Mange barn og unge i hele det berørte området frykter i disse dager at de må slutte på aktiviteten sin, at de mister gode venner m.m.Stenging av tunnelen 12 timer i døgnet vil ha betydelige negative konsekvener for svært mange innbyggere både på Bolsøya, Skålahalvøya og i Rauma. Det vil også påvirke handelstand og næringsliv, idrettsarrangementer og kulturelle aktiviteter - ikke bare i bygdene, men også i byen. Miljø- og trafikksikkerhetsutfordringene er på ingen måte tilstrekkelig kartlagt.

Fylkeskommunen er både oppdragsgiver for oppgraderingen av Fannefjordtunnelen og ansvarlig for kollektivtrafikken i fylket, og har således en helt sentral (dobbelt)rolle i ovennevnte situasjon. ‘Fram’ er navnet på seksjonen som er ansvarlig for kollektivtransporten i fylket vårt. På Fylkeskommunens hjemmeside står bl.a.: ‹Fram i Møre og Romsdal fylkeskommune si viktigaste oppgåve er å gi innbyggjarane i fylket eit godt kollektivtilbod med buss, båt og fylkesvegferjer.

Fram planlegg, bestillar og samordnar kollektivtrafikken i fylket.’ Det er naturlig å stille spørsmålet: Hvordan planlegges et godt og samordnet kollektivtilbud mellom Molde og Rauma (evt. Sølsnes) i perioden der Fannefjordtunnelen planlegges stengt? Vegvesenets vurderinger har vært kjent lenge og jeg forutsetter derfor at Møre og Romsdal fylkeskommune - også i kraft av nevnte dobbeltrolle, har lagt strategier for gjennomføringen av kollektivtilbudet mellom kommunene for lengst. Jeg oppfordrer meget sterkt til at ‘Fram’ kommer med tydelig informasjon til brukerne om dette så snart som mulig.

Oppfordrer samtidig kommuneledelsen i både Rauma og Molde til å bidra på sine arenaer og påvirke gjennom sine kanaler for å oppnå tilfredsstillende løsninger for innbyggerne på begge sider av kommunegrensa i perioden der tunnelen skal oppgraderes.

Halvor Holm