Årets jordbruksavtale mellom Norges Bondelag og Frp/H-regjeringen gjør forbrukerne og norsk produsert mat til tapere. Det aller meste av økningen kommer fra økte priser som forbrukerne må betale. Økte priser har stor inntektsvirkning for store bruk...... lite på små og mellomstore bruk. Når man i tillegg vet at store bruk i liten grad benytter norske ressurser i form av beiter, og på grunn av store investeringer må ha større ytelse pr. båsplass, vil resultatet bli økt kraftfor-forbruk med høy andel av soya fra Brasil. Dette betyr at vi svekker vår matsikkerhet. Avtalen resulterer i tillegg i mat som forbrukerne IKKE vil ha. Forbrukerne er i økende grad opptatt av sunn mat; dvs. kjøtt og melk produsert på gras og IKKE soya.

Det er kun når regjeringen er villig til å bidra med budsjettmidler at man får handlingsrom for å iverksette en landbrukspolitikk som stimulerer til sunn matproduksjon og andre forhold som forbrukerne er opptatt av (beiter, biologisk mangfold, kulturlandskap, lokal verdiskaping og levende bygder). I stedet har Listhaug og Bondelaget valgt å bruke budsjettmidlene til å skrive ned kostnaden på korn og dermed gjøre kraftforet enda billigere.

Når man heller ikke har klart å forhandle frem at landbruket skal ha lik inntektsutvikling som andre grupper er jeg stolt av å tilhøre et faglag som tør si NEI. Vi vil aldri bli gissel for en politikk som bidrar til nedbygging av norsk matproduksjon. Vi sier NEI til sentralisering av landbruket som river ned grunnlaget for et småskalalandbruk over hele landet basert på fornybare ressursene hvor ressursene ligger; NEI til et landbruk som øker klimaproblemene og NEI til et industrilandbruk som er med på å øke sult og fattigdom i verden. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er og vil fortsatt være en garantist for en bærekraftig matproduksjon basert på fornybare norske ressurser.

Angvik, 16.mai 2015

Stein Brubæk, Fylkesleder i Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag