Åpent brev til Rauma kommunestyre fra Utdanningsforbundet Rauma om budsjett og skolestruktur

I desember2016 vedtok Rauma kommunestyre at det skal være tre ungdomsskoler i Rauma.

I forslaget til budsjett- og økonomiplan for Rauma 2018-21 foreslår rådmannen en ungdomsskolekrets fra 1.8.2019 ved at ungdomsskoletrinnene ved Åfarnes skole og Måndalen skule overføres til Åndalsnes ungdomsskole.

Bakgrunnen for forslagene er en innsparing i 2019 (5 måneder) på 1,8 mill. og 4,5 mill. årlig fra 2020. Samling av ungdomsskolene medfører en reduksjon på fem lærerstillinger.

Utdanningsforbundet Rauma mener at endring av skolestruktur må tas ut av budsjett- og økonomiplanen for 2018-21. Dagens skolestruktur må opprettholdes, og beregnede innsparinger må finansieres uten at grunnskolene belastes med ytterligere nedskjæringer.

Hvis skolestruktur skal endres, må det kun skje etter en grundig og omfattende prosess, uavhengig av budsjettbehandlingen, der alle parter får uttale seg om nåværende skolestruktur og konsekvenser av eventuelle endringer. Endringer av skolestruktur skal ikke skje som resultat av et budsjettvedtak.