Det fremkommer stadig nye forslag om endringer som rammer de av våre innbyggere som selv ikke kan ivareta sine interesser. I mye større grad enn tidligere er de avhengig av at verger og pårørende opptrer som «vaktbikkjer» i slike prosesser, for å sikre gode individuelt tilpassede tjenester.

Her er noen eksempel på forslag fra kommunen de siste årene:

1. Forslag om å frata en stor gruppe grunnleggende rettigheter til voksenopplæring. I saken var det mangel på individuelle vurderinger og helt klare brudd på forvaltningsloven. Etter en lang prosess og gjentatte møter fikk de fleste opprettholdt undervisningstilbudet sitt.

2. Forslag om å avvikle dagens boliger i Romsdalsveien, Storgata og Nesbakken og i stedet etablere nytt bofelleskap ved Åndalsnes sjukeheim. Etter gjentatte møter mellom kommunen, NFU, verger og pårørende er dette nå stoppet.

3. Det siste forslaget er nå å avvikle arbeidsplasser ved Troll-tinn og endre på kantinedriften på rådhuset. I dag er dette statlig finansierte varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) ved Astero.

Hvorfor reagerer vi?

Disse områdene er tre viktige parameter for livskvalitet for alle innbyggere i Rauma. Målet må være at også utviklingshemmede skal få et likeverdig og individuelt tilpasset tilbud innenfor disse områdene.

NFU er svært bekymret både over problemstillingene og prosessen i alle disse sakene. Oppgavene som kommunen har overfor mennesker med utviklingshemming, utøves ofte i strid med lovverket, uten hensyn til nasjonale politiske målsetninger eller internasjonale konvensjoner. Avgjørelser om endringer eller etableringer av tilbud blir gjort uten å involvere den det gjelder i prosessen.

Den siste saken om avvikling av VTA-plasser et er eksempel på dette. Som tilsatt i en VTA-plass ivaretas arbeidstakeren av arbeidsmiljøloven som på enhver annen arbeidsplass. Det er da merkelig at kommunen forslår å avvikle disse uten at de aktuelle arbeidstakerne er informert. Hvem ville ikke reagert på en slik behandling?

NFU reager på at kommunen vil overta ansvaret for alt arbeidstilbud til personer med utviklings-hemning. Arbeidsmarkedstiltak er et nasjonalt ansvar gjennom NAV. Det oppfattes derfor svært diskriminerende når dette tilbudet foreslås avsluttes og overføres til kommunen.

Forslaget uttrykker en diskriminerende vurdering av arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning og vår bekymring er nå at arbeid skal erstattes med aktivitetstilbud. Mange mennesker med utviklingshemming kan delta i det ordinære arbeidslivet om det blir tilstrekkelig tilrettelagt. Det krever at man ser den enkelte, ut fra personlige forutsetninger og ressurser, ikke ut fra diagnose.

De siste 30 årene har den politiske målsettingen vært at mennesker med utviklingshemning også skal kunne delta i arbeidslivet. Dette er et forsømt felt over det ganske land. Men en ting vet vi, - VTA-plasser er det eneste virkemidlet som har fungert i retning av å realisere målet.

Vår oppfordring er at kommunes administrasjon og politikere ser nærmere på disse prosessene vi nevner her og sikrer at vi for fremtiden kan komme i dialog på et tidligere tidspunkt i saker der den enkeltes rettssikkerhet er i fare. Brukeren har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren.

I følge helsedirektoratet er brukermedvirkning er en lovfestet rett, og er ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Rauma kommune kan ikke risikere å bryte med både lovverk og menneskerettigheter. Vi viser også til FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne som ble ratifisert av Norge i 2007, og da spesielt artikkel 27 om arbeid og sysselsetting.