Statens vegvesen Region midt VG har i en serie artikler de sisteukene satt fokus på sikkerheten på norske bruer. Bakgrunnen formedieoppslagene er at VG har bedt om - og fått - innsyn i Statensvegvesens brudatabase Brutus.

Åndalsnes Avis følger opp detteviktige temaet opp i sin lederartikkel 23.11. der det hevdes at«Vegvesenet ikke har brukontroll». Dette er ikke Statens vegvesenenige i. Media sitt kritiske søkelys på offentlige virksomheter erviktig, men det er også viktig at vi fra vår side sier fra om vimener noe er feil.

Vi har fått omfattende krav og rutiner fraVegdirektoratet for tilsyn med og inspeksjon av bruene våre. Manskiller mellom enkle årlige «se på» inspeksjoner oghovedinspeksjoner som utføres hvert femte år, der man «tar på» oggjør detaljerte undersøkelser over og under vann. I tillegg har videdikerte fagfolk med daglige driftsoppgaver på veiene, og somkjenner veiene godt. Disse har også i oppdrag rapportere hva demåtte oppdage.

Statens vegvesen har fått kritikk for at vi ikke harfulgt egne rutiner for inspeksjoner av bruer. I Møre og Romsdal ogRauma betyr dette i praksis at vi ikke har utført de årligevisuelle inspeksjonene til fordel for de tyngre og viktigerefemårige hovedinspeksjonene. Disse er til gjengjeld 100 prosentutført.

Vi beklager at vi ikke har klart å følge interne rutiner påårlige inspeksjoner. Dette følges nå opp nasjonalt. Vi vilgjennomføre det som blir besluttet også i Møre og Romsdal.

Dettebetyr ikke at vi ikke har kontroll over bruene. Vi har kontroll påtilstanden på bruene i Rauma. Ingen trafikanter skal være uroligefor bruene de kjører over. Det er ingen trafikanter som settes ifare som en følge av mangel på enkle bruinspeksjoner eller mangelpå vedlikehold. Vi har i år utført 500 hovedinspeksjoner i Møre ogRomsdal og er ajour med disse. Skulle vi likevel oppdage kritiskefeil eller mangler, stenger vi bruen eller utbedrer straks.

Kjør,gå, sykle eller ta bussen trygt!