I det siste har det vært mange oppslag om mobbing både lokalt og nasjonalt. Omtalene og reportasjene eskalerte etter det tragiske dødsfallet til en 13 år gammel jente i Valdres. Jeg har både som rektor og som politiker vært opptatt av at ingen skal oppleve å bli mobbet. I høst satte jeg, fra talerstolen, fokus på det med netthets/mobbing. Vi voksne er rollemodeller for de unge. Vi kan ikke forvente at våre barn skal oppføre seg bedre enn det vi foreldre gjør. Det er derfor viktig at vi voksne tar innover oss realitetene.  Vi vet dessverre at netthets/mobbing foregår daglig i vårt lokalmiljø. Vi må aldri gi oss i kampen mot dette. Ingen fortjener en hverdag med trusler, vold og trakassering!!

 • Det skal ikke skje

 • Det skal nytte å si fra

 • Regelverket skal virke

 • Barnehage- og skoleeier er avgjørende

 • Kompetansen skal nå helt ut

 • Barn og unge i sentrum

Etableringen av Partnerskap mot mobbing er bare ett av flere initiativ Regjeringen nå gjør for å styrke innsatsen mot mobbing:

 • Regjeringen sier i budsjettet at de vil etablere en portal for barn, unge og foreldre, slik at de skal få lettere tilgang til informasjon. Dette har gått som oppdrag til Utdanningsdirektoratet.

 • Videre vil regjeringen lyse ut midler til anti-mobbeprogrammer på nytt, basert på nye kriterier. Regjeringen vil også videreføre Læringsmiljøprosjektet og Beredskapsteamene mot mobbing, og regjeringen vil satse på kompetanseutvikling både i barne- og skolesektoren.

 • I løpet av våren vil regjeringen foreslå en rekke nye tiltak i arbeidet mot mobbing. De nye tiltakene vil innebære et stort antimobbeløft. Følgende tiltak vil være sentrale:

 1. Klare og detaljerte regler for hvordan skolene skal håndtere mobbesaker.

 2. Kvaliteten på mobbevedtakene skal opp.

 3. Der mobbing ikke stoppes skal det gis mobbebøter.

 4. Enklere klageadgang og bedre og tettere tilsyn med skolenes håndtering av mobbesaker.

 5. En «rød knapp» skal legges tilgjengelig på en rekke nettsteder og lose foreldre til informasjon og hjelpeapparat på en enkel og lettfattelig måte.

Som ordfører vil jeg aktivt følge opp regjeringens visjoner og handlingsprogram. Vi MÅ sørge for at våre barn og ungdommer i Rauma opplever en trygg og god hverdag!!

Lars Olav Hustad, ordfører i Rauma