Budsjettider er alltid spennende. Enkelte ganger kan spenningen faktisk bli skikkelig ubehagelig.

Med bakgrunn i valgkampen og de løfter som da ble gitt, var det på mange områder, forventninger til statsbudsjettet for 2018. Slik forliket mellom de to regjeringspartiene og Venstre og KrF nå fremstår, vil de utfordringer kommune-Norge står over for i tiden fremover, bli krevende. I det fremforhandlede forslag til budsjett er blant annet, kommunenes muligheter til å skattlegge verker og bruk tatt bort. For svært mange kommuner kan dette få stor betydning for den økonomiske handlefrihet og evne til å yte gode tjenester til folket.

Den norske velferdsmodellen er avhengig av en bærekraftig kommuneøkonomi for å kunne fungere. Våre velferdsordninger skal gjennom gode tjenester, ta vare på hele folket fra vugge til grav. Produksjon av tjenester og ansvar for folkets velferd og trygghet, er i stor grad lagt til kommunene. Alle forhold som betyr kutt i kommunenes inntekter, vil måtte resultere i at tjenestene til folket kommer under press. Som kjent skal kommunenes budsjetter ende i balanse mellom inntekter og utgifter og da må kommunepolitikerne ta de nødvendige grep for å få dette til. Tiltakene som kommunepolitikerne har å gripe til, er nei til investeringer som genererer drifts- og kapitalutgifter, effektivisering, rasjonalisering med oppsigelser av medarbeidere som følge, sentralisering av tjenester og nedleggelser av tjenester. Hvis en skal tro det som store deler av kommune-Norge og deres organisasjoner uttaler, vil budsjettforliket om det blir stående, etter hvert få katastrofale følger for kommunenes evne til å yte gode tjenester til folket.

Som talsmann for pensjonistene i Møre og Romsdal, blir jeg svært bekymret for den situasjon som kommunene beskriver. Pensjonistene i Norge representerer i dag ca. 20 prosent av den norske befolkning, en andel som vil øke sterkt i tiden som kommer. For oss er det svært viktig at kommunesektoren med sine mange og viktige lovpålagte oppgaver, står sterkest mulig økonomisk . De store behov et sterkt økende antall eldre genererer i tiden som kommer, krever at kommunene har sterke økonomiske muskler både i forhold til drift og investeringer.

Magefølelsen gir meg grunn til å bli urolig. Jeg vil så tydelig jeg kan, anmode både regjering og Storting om å ta den utvikling i antall eldre de neste 15-20 år, på alvor. Det betyr i klartekst at et 0-opplegg eller en reduksjon i kommunenes inntekter, vil få katastrofale konsekvenser for tjenesteproduksjon i kommunene.

Jeg tror ærlig talt, at våre stortingsrepresentanter er enig i at kommune-Norge ikke skal settes i en økonomisk situasjon som tvinger frem en nedbygging av eldreomsorg og andre tjenester til folket. Jeg tror også at våre stortingsrepresentanter er enige i at det må tas et krafttak for å klare de utfordringer som et sterkt økende antall eldre genererer. Er vi enige i dette, så må vi vel også være enige om at kommuneøkonomien må styrkes i tiden fremover. Når jeg tror at det er enighet om disse forhold, så er det med bakgrunn i samtalene i valgkampen. De samtalene er ikke lenger unna enn at vi husker dem godt.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil gjennom vår handlingsplan, følge opp forbundets målsetting i vårt fylke. I dette arbeidet vil styrking av våre 57 lokale pensjonistforeninger/lag stå høyt på agendaen. Våre

lokalforeninger/lag, er selve grunnmuren i Pensjonistforbundet og er den delen av vår organisasjon som sitter nærmest kommunene der velferden skal utøves i praksis. Et godt samarbeid mellom pensjonistforening/lag og kommunens eldreråd, vil være svært viktig i tiden som kommer. Styrking av dette samarbeidet vil fremover, være blant de høyest prioriterte oppgaver for Pensjonistforbundet i fylket.

2017 er i ferd med å gå over i historien. Et nytt aktivt år for Pensjonistforbundet Møre og Romsdal skal oppsummeres og evalueres. Vår plan for det videre arbeid bærer bud om at vi heller ikke i 2018 blir arbeidsløse. Som pensjonistenes interesseorganisasjon, står mange tunge oppgaver foran oss. Vårt lånte slagord kan kanskje være: «Vi skal bry oss med fremtiden fordi vi har tenkt å være der lenge».

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er stolt over å ha den viktige jobben det er å stå i front for den sterke ressurs pensjonistene i vårt fylke representerer. På medlemsfronten kan nevnes at vi i løpet av 2017 har fått nær tusen nyinnmeldinger.

Vi har lyst til å gjøre en god jobb for pensjonistene i Møre og Romsdal også i 2018. Vi skal love å gjøre vårt beste for at du som medlem skal være mest mulig fornøyd med den jobben vi gjør. Vi vil takke dere alle for fint samarbeid i 2017 og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt aktivt år i 2018.