Nok en gang driver NHO med sin «missekonkurranse» der det gjelder å pynte brura og å komme høgest mulig opp på stegan. Men denne rangeringa er jo null verdt om en ikke ser på hva som er ståa når det gjelder offentlige tjenester! Rauma  har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (397. plass), økonomi (393. plass) og barnehage (389. plass). Er det greit?

På disse tre feltene er det knapt et snes kommuner i Norge som gjør det dårligere. Raumas avtroppende rådmann, Oddbjørn Vassli forteller at de bruker NHO barometrene i styringen av kommunen. Virkelig? Raud vil endre fokuset fra det private til det offentlige tjenesteområdet.

1. Store deler av velferdsstaten organiseres av kommunene. Det er en viktig forutsetning for gode tilbud at kommuneøkonomien er god nok til å kunne tilby det folk trenger og har rett på. Det skal være faglige, ikke økonomiske grunner som ligger til grunn for hvilke velferdstilbud folk får.

2.  Eldre skal ha rett på gode liv. Kommunene må tilføres økte statlige tilskudd for å dekke driften av eldreomsorgen på en tilfredsstillende måte, etter brukernes behov, ikke kommunens økonomiske begrensninger.

3.  Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Utvikling av et godt selvbilde, sosialkompetanse, språk og kreativitet er det viktigste i barnehagen. Barn er nysgjerrige og lærer lett, men det må skje på barns og lekens premisser. Innføring av kartlegging og snevre læringsmål går på bekostning av de ansattes tid med barna og barnas mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. Rødt vil ha en barnehage som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage og som tar utgangspunkt ibarnas behov.

Hvordan skal vi finansiere dette? I FELLESSKAP.  Fordi det fungerer.