Åpent brev til Rauma kommunestyre fra Utdanningsforbundet Rauma om forslag til budsjett og økonomiplan 2018-21 for skolesektoren

Rådmannen foreslår store kutt i skolebudsjettene for perioden 2018-21. Skolesektoren har allerede hatt stor reduksjon i ressurser fra 2014. Utdanningsforbundet frykter konsekvensene av ytterligere kutt.

Budsjettene for skolesektoren har de siste årene vært kuttet merkbart. KOSTRA-tall har vært brukt for å vise kostnader for grunnskole, og som mål for kuttene. Kostnadene for raumaskolen skulle ned til nivået for sammenlignbare kommuner.

KOSTRA-tall viser at utgiftene per elev i Rauma i 2014 i snitt var 115 035 kr. Tilsvarende tall for KOSTRA-gruppe 11 (sammenlignbare kommuner) var 109 001 kr. Etter budsjettkutt var utgiftene i snitt per elev i 2016 i Rauma godt under snittet for kommunegruppe 11. Rauma med 105 008 kr per elev, mens snittet for kommunegruppe 11 var 113 089 kr per elev. I samme periode ble antall lærerstillinger redusert fra 86 til 80, samtidig som elevtallet økte fra 834 til 850. Inneværende år det kuttet ytterligere i skolebudsjettet.

I forslaget til budsjett- og økonomiplan for 2018-21 foreslås nye store nedskjæringer. Rådmannen foreslår at det kuttes 2 mill. i 2018, og totalt 10,7 mill. i fireårsperioden. 10,7 mill. utgjør 13 lærerstillinger.

Rådmannen skriver i budsjettforslaget: «Skolen har på få år gått fra å ha en ressurssituasjon som var bedre enn sammenlignbare kommuner, til å få en ressurssituasjon som er 2 % under det som er normert inntektsjustert inntektsnivå». Videre skriver rådmannen om foreslåtte kutt-tiltak: «Skolen er det tjenesteområde som samlet får størst nedtrekk i budsjettforslaget med en 2021-effekt på 10,7 mill.»

Rauma ligger nå under sammenlignbare kommuner i kostnader til skole etter store kutt de siste årene. Likevel skal skoleområdet i neste fireårsperiode ta en større del av totale kutt i kommunebudsjettet enn andre områder.

Fra lærere i raumaskolen får vi tilbakemeldinger om negative konsekvenser av de kuttene som er foretatt til nå; større klasser, mindre tid til å følge opp hver enkelt elev, timer til generell styrking er borte, slitasje på lærere, mangel på ressurser til tidlig innsats, sammenslåing av klasser ved fravær.

Ytterligere nedskjæringer vil forverre de negative konsekvensene. En reduksjon på 13 lærerstillinger vil uavhengig av skolestruktur bli dramatisk for raumaskolen. Dette vil ramme skoler, elever og lærere ulikt. Det vil medføre at mange lærere ikke vil ha mulighet til å gi elever i ei klasse den faglige og sosiale oppfølginga de skal ha. Dette får følger for elevenes læringsutbytte, sosiale utvikling og videre skolegang.

Utdanningsforbundet oppfordrer Rauma kommunestyre til å satse på skole ved å øke budsjettrammen for grunnskolene i Rauma.