Leserbrev:

Boligsituasjonen i Rauma- hva nå?

Parley Augustsson  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Tirsdagens møte om boligsituasjonen i Rauma på Kulturhuset var svært interessant og viste klart at markedet for leiligheter og hus ikke er tilstrekkelig til å møte nåværende etterspørsel. Men at det ligger store tomtearealer – først og fremst i Isfjorden – som er avsatt til boligformål.

Jeg er redd for at dette ikke vil resultere i et større utbud av byggeklare tomtearealer uten at Rauma kommune kommer på banen. Det synes heller ikke å være kapital i Rauma villig til å satse på boligbygging i kommunen. Mitt forslag ville derfor være i grove trekk:

Kommunen oppretter et nytt selskap, AS Rauma Boligbygging.

Selskapets drift i startfasen sikres ved bidrag fra Kraftfondet.

AS RB inngår kjøpsavtale på ett eller flere av de felt i kommunen som er disponert til boligbygging. Jeg antar at selgere vil gi selskapet kreditt inntil feltene er byggeklare og tomter kan legges ut for salg.

Selskapet sørger for at tomtene blir regulert og at de nødvendige tiltak som vei, vann, avløp og annen infrastruktur kommer på plass.

Det er interessant å merke seg at Staten nå lanserer en finansieringsplan for kostnader forbundet med å bekoste infrastrukturen i nye boligfelt.