Leserbrev

Ny trafikksikkerhetsplan i Rauma kommune 2021 - 2024

Per Johnny Voldseth.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Kommunestyret i Rauma kommune gjorde vedtak til ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2021 - 2024 på sitt møte 24. juni 2021.

Det er en innholdsrik og viktig plan som i stor grad berører alle av oss. Ansvaret for oppfølging av planen er tillagt plan- og forvaltningsutvalget i kommunen.

I denne omgang vil jeg særlig trekke frem at det har kommet mange innspill fra innbyggere/ organisasjoner som vi på beste måte vil ivareta. Likeså inviteres det til innspill underveis i perioden.

Handlingsplanen for arbeidet belyser ulike sektorer i kommunen, her et utdrag;

  • ·Barnehagene vil ha trafikkopplæring i sin årsplan der en også har trafikksikkerhet og trafikkopplæring som årlig temaer på foreldremøter
  • Skolene vil i samarbeid med FAU planlegge rutiner og sikker transport til fots, på sykkel, i bil eller i kollektivtransport til skolen
  • Teknisk avdeling vil sørge for fysiske sikkerhetstiltak. Ha rutiner for å søke fylket og staten om midler til ulike tiltak og samordne innspill fra andre etater, organisasjoner og publikum
  • Kulturavdelingen vil stimulere frivillige lag og organisasjoner til å innarbeide sikker transport innenfor egen virksomhet
  • Kommunelegen vil medvirke til at fastlegene har kjennskap til vegtrafikklovens § 34 og hvordan den kan anvendes for å redusere risikoen for trafikkulykker
  • Helsestasjonene vil ta med trafikksikkerhet som integrert del i møte med foreldre og barn

Dette er områder som det skal kunne bli rapport på underveis i planperioden. Arbeidet med den nye planen starter høsten 2021 og målet er at Rauma kommune skal bli godkjent som trafikksikker kommune i løpet av 2022.

For å sitere vår ordfører Yvonne Wold fra planen «Trafikksikkerhetsplanen er forankret i kommuneplanens samfunns- og arealdel, og ressurser som brukes til trafikksikkerhetsarbeid skal synliggjøres i kommunens økonomiplan. Det blir godt å få erstattet trafikksikkerhetsplanen fra år 2000 med 2021-versjonen, som tar hensyn til endringer i aktivitet, bosetting og trafikkmønster»

Utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune ser frem til å fortsette videre arbeid med trafikksikkerhet ovenfor våre innbyggere. Nå med en innholdsrik og god plan til sitt arbeid fra kommunestyret.