Leserbrev

Nå er E136 Romsdalen lagt i skuffen til Nye Veier, og der kan den bli liggende lenge, lenge...

Svein Kroken.   Foto: Stig Bruksås

Leserbrev

I uka som gikk ble det bekjentgjort at regjeringen overlater til det statlige selskapet Nye Veier AS, oppdraget med å bygge E136 strekningen Dombås/Vestnes.

Hvem som står for utbyggingen er det samme for oss brukere, men det er noen men …

Utfordringen med Nye Veier for Rauma og Romsdal er trasévalg og om strekningen prioriteres. Derfor er vil de fleste av oss foretrekke at Statenes vegvesen blir den foretrukne, til å lede utbyggingen av E136.


Bekymret for at Nye Veier AS har fått hele utbyggingen av E136:

– Frykter forsinkelser

– Det er bra med Nye Veier AS, hvis det betyr raskere vegutbygging. Men hvis det betyr at vegen utsettes, er det jo skandale, sier Sverre Myrli, medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Statens vegvesen jobbet lenge og bra med forprosjekteringa av krabbefelt fra Rødstøl til Stuguflåten og strekningen Marstein/Flatmark. Ifølge lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim ligger Rødstøl/Stuguflåten inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med 650 millioner for åra 2018–2023. Krabbefeltet er ferdig planlagt av Statenes vegvesen og gryteklart.

Til strekningen Marstein/Flatmark er det satt av 750 millioner for 2023 i NTP. Begge disse strekningen har ligget inn NTP i to perioder. Statenes vegvesen har tidligere uttalt at de står klar til å starte utbyggingen Rødstøl/Stuguflåten i løpet av året, dersom det kommer en oppstartsbevilling på 50 millioner i budsjettet.


Gir Nye Veier ansvaret for E136

Regjeringen vil i NTP 2022-2033 legge strekningen E136 inn i porteføljen til Nye Veier AS


Nye Veier AS er tildelt mange store prosjekter over hele landet og regjeringen legger opp til at enda flere prosjekter skal over til selskapet.

Lederen av samferdselsutvalget i fylket Kristin Sørheim (Sp) utfordrer lederen av transportkomiteen på Stortinget Helge Orten (H) «Kan Helge Orten garantere at prosjektene som allerede ligger inne i Nasjonal Transportplan blir gjennomført med oppstart i år og neste år? Eller risikerer vi at det går lengre tid? – Vil regjeringen pålegge Nye Veier å prioritere E136, eller er det fare for at prosjektene havner langt bak i køen?»


Sp vil ha omkamp om Romsdalen

Det brygger opp til politisk dragkamp om hvem som skal få oppdraget med å utbedre E136 gjennom Romsdalen. - Vi vil flytte oppdraget vekk fra Nye Veier og tilbake til Statens vegvesen for å få startet vegbyggingen i år, sier Kristin Sørheim.


Til det svarer Helge Orten (H) iflg. RB: «Jeg kan ikke garantere oppstart i Romsdalen i 2021 eller 2022, men er trygg på utbyggingen vil gå raskt.»

Iflg. Bengt Fasteraune (Sp) har prosjekter i prosjektporteføljen til Nye Veier AS en tidshorisont på 20 år. Dette er ikke omtalt i pressemeldinga som sendes ut.

Ser vi i vedtektene til Nye Veier, står det at strekninger som gir høy samfunnsmessig lønnsomhet skal prioriteres, foran strekninger som gir lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet å bygge.

E136 Romsdalen er ikke blant prosjektene som gir høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det blir heller ikke tatt hensyn til trafikk sikkerhetsperspektiv.

Regjeringen har nå overlatt til Nye Veier å bygge og prioritere E136, nå er det ledergruppa i Nye Veier som bestemmer og prioriterer strekningen.


Kristin Sørheim (Sp) er ikke beroliget når Nye Veier får jobben med å bygge E136

Havner Romsdalen bak i køen?

– Vi vil ha garanti for at vegbyggingen i Romsdalen ikke risikerer å havne langt bak i køen igjen når Nye Veier får ansvaret, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim. Hun ber om svar fra Helge Orten.


Utover at det er opplyst at Nye Veier skal stå for planlegging og utbygging av E136, er det svært lite konkret som er kommet ut. Helge Orten tror på en rask utbygging, men hva er bestemt vedr. E136 Romsdalen og prioriteringer og av hvem?

Regjeringen og sentrale politikere slipper nå «maset» fra lokale politikere og næringsliv. Nå er skjebnen til E136 overlatt til ledelsen i Nye Veier.

Våre politikere i kommunen og fylket er satt sjakk matt i videre påvirkning, nå er det opptil ledelsen i Nye Veier å bestemme skjebnen til E136 Romsdalen.

For Rauma er det viktig at regjeringen har bestemt at trasen skal følge dagenes trase via Åndalsnes. Men, har regjeringens ord noen «kraft» om noen år? – Uansett kan det se ut for at Nye Veiers tanker om en veg utenom Åndalsnes er lagt vekk. Med tanke på en fastlandsforbindelse over Langfjorden og videre til Molde og Nordmøre er dette et viktig element.

Det er Stortinget som til sist skal vedta Nasjonal Transportplan til våren. Dersom Stortinget holder fast på planen og godtar NTP slik den blir framlagt, bør Rauma kommune starte lobbyarbeidet overfor Nye Veier og påse at Rauma sine interesser blir ivaretatt.