Leserbrev

Detaljer og prinsipper i hytterenovasjonen

Avfallskonteinere ved Hen kirke.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Representantskapet i renovasjonsselskapet RIR skal møtes fredag 16. oktober. Endringer i hytterenovasjon i Rauma er blant det som skal diskuteres.

RIR sitt ønske er at alle kommunene som de betjener skal ha samme regler for renovasjon. Dette for å gi selskapet bedre muligheter for utviklingsarbeid framover, der også strengere krav fra nasjonale myndigheter skal innføres, samt for å ivareta prinsippet om at prisene i RIR-kommuner er omtrent like. Selv om kostnadene i kommuner med flere innbyggere per kvadratkilometer (altså de kommunene med større tettsteder) er lavere, og gjør at disse kommunene støtter de øvrige kommunene - deriblant Rauma, økonomisk.

Jan Drahos.  Foto: Evy Kavli

Like regler slik de ble presentert så langt ble ikke opplevd som rettferdige av noen av abonnentene i Rauma. Jeg vil takke de innbyggerne og folkevalgte som har forklart meg situasjonen, slik at jeg forstår hvor utilfredsstillende tilbudet fra RIR er for mange hytteeiere. En enkel beskrivelse av situasjonen til disse, er at mange ikke får benyttet seg av innsamlingspunkt, med mindre de kjører forbi hjemmet sitt, eller kjører flere kilometer ekstra til et innsamlingspunkt. Skal man se på hytterenovasjon som et tilbud så er ikke dette noe godt tilbud. Kanskje kan man si at det ikke er noe tilbud i det hele tatt.

Senterpartiet ønsker å innføre et unntak for enheter utenfor tettbebygde strøk for å løse denne utfordringa.

Som nevnt tidligere er et slikt unntak uønsket fra RIR, fordi de ser et lignende eksempel på unntak i Vestnes kommune, som vanskeliggjør samarbeidet mellom kommuner i det renovasjonsselskapet Vestnes bruker, i tillegg til at det øker faren for at de øvrige kommunene også vil innføre ulik pris, i tråd med faktiske kostnader. Noe som hadde økt prisen på renovasjon i Rauma - muligens både for boliger og for fritidseiendommer. I tillegg kommer en del juridisk usikkerhet rundt et slikt unntak. Slik jeg forstår regelverket, så er ikke unntaket Senterpartiet foreslår mulig å gjennomføre, men det er vanskelig å være sikker for en som ikke er fagperson.

Neste problem med et slikt forslag er at begrepet "tettbebygde strøk" er etter min forståelse av lovverk fast definert fra før. Utenfor tettbebygde strøk ligger da også boligeiendommer i Rauma og disse hadde ved et slikt unntak stått igjen uten tilbud om renovasjon.

Jeg støtter i hvert fall målet til Senterpartiet om å være gode ombudsmenn for våre innbyggere og gjøre noe med renovasjonssaken og gjøre denne mer rettferdig. Dersom Senterpartiet klarer å få gjennomslag etter reglene og uten de negative konsekvensene jeg har nevnt, så blir det positivt for mange.

Min mening er at dersom man skulle gjøre ordninga mer rettferdig så kunne man f.eks. frita de hyttene som ikke har et innsamlingspunkt på veien hjem, (ulovlig, for du kan ikke gjøre forskjell på innbyggere som bor i kommunen og innbyggere som ikke bor i kommunen) men som nevnt så er ikke fritak ønskelige, og i tillegg har jeg nå fått en forståelse av at hytterenovasjon ikke kun er et tilbud. Hytterenovasjon er et lovpålagt spleiselag der alle sørger for ansvarlig håndtering av søppel fra hytter. Det tar spesielt hensyn til de som ikke har folkeregistrert adresse i kommunen (om lag 60% av fritidseiendommene i Rauma), der man kan anta at jo lengre man må kjøre med avfall fra hytta, jo mer sannsynlig er det at den havner der den ikke bør havne. F.eks. nedgravd i naturen, brent, eller i overfylte beholdere som ikke er ment til et slikt formål. Fra overfylte beholdere kan det også lett havne avfall i naturen.

Man kan formulere det slik at ved å eie en hytte så blir man en del av spleiselaget for miljø, selv om man ikke får et reelt renovasjonstilbud selv.

RIR foreslår å løse situasjonen gjennom en differensiering, altså forskjellig pris for forskjellige typer hytter. Dette kan gjøre dette spleiselaget dobbelt så billig for de med fjerntliggende og små hytter uten vann og strøm. Det tenker jeg er et fint forsøk på kompromissløsning. Man tar likevel ikke hensyn til at mange av disse hyttene sannsynligvis ikke har et innsamlingspunkt på vei hjem, og at å betale halvparten av prisen uten å få noe reelt tilbud fortsatt ikke oppleves som rettferdig. Jeg vil dermed oppfordre RIR til å senke prisen for disse hyttene ytterligere samt å vurdere en gang til om det mer yttergående forslaget fra Senterpartiet om fritak ikke er lovlig likevel og om en slik løsning ikke er best.

Jeg velger å tro at RIR er et selskap som ønsker å gi et reelt og godt tilbud til alle sine abonnenter. Mitt ønske er å gjøre andre representanter i RIR samt RIR sin administrasjon oppmerksomme på hvor ubrukelig tilbudet er for mange. Dette håper jeg fører til at RIR fortløpende vurderer å forbedre tilbudet til disse dersom det er rom for å gå utover et rent spleiselag-prinsipp. Man må likevel være klar over at økt tilbud også kan bety økt kostnad, og gjenspeiles i pris på abonnementene. Jeg tror ikke at medlemmer i spleiselaget som klager på at det er enklere for dem å kaste avfallet fra hytta hjemme, ønsker å få økning i pris på abonnementet sitt, bare for å kunne kaste i en hytterenovasjonsdunk. Jeg tror ikke de ønsker å øke prisen for alle andre av den grunn heller. Jeg håper at dialogen med RIR kommer til å føre til bedre plassering av dunker, uten at dette gir vesentlig kostnadsøkning, og dermed uten økning i pris.

Jeg håper at våre representanter i RIR videreformidler situasjonen i representantskapet slik at vi oppnår bedre forståelse fra alle parter og kommer til en god løsning for alle.